3 Hjem
Bibel Studie
TIL IDENTITET MENU

Bibel Studier


Kap. 3

IDENTITET


Hvad Biblen Siger Omkring.....

Forskellige facetter af den Troende's Identitet.
del 1

Den Troendes Identitet I Kristus


Den nye identitet vi har i Kristus Jesus, er Ligesom diamanten der har et antal af facetter eller sider.

I overensstemmelse med at se alle facetterne af "hvem vi er" i Kristus Jesus,
vil vi undersøge og gennemgå vores nye identitet i overensstemmelse med hvem vi har familiefællesskab med:

 • Gud's Ord
 • Verden
 • Skænket Autoritet
 • Gud's Personlige Handlemåde
 • Gud's Plan
 • Gud Selv
  • Gud Fader
  • Gud Søn
  • Gud Hellige Ånd
 • Gud's Herlighed
 • Herligheden ved Han's Ord
 • Herligheden ved Han's Navn
 • Han's Herlighed ved hvem Han er i os
 • Herligheden af hvem Han er der er med os
1. Troende er hellige i forhold til Gud's Ord
 • Rom. 1:7
  7.
  sender hilsen til alle Guds elskede, som er i Rom, kaldede til at være hellige: Nåde være med jer og fred fra Gud vor Fader og Herren Jesus Kristus.
  1Kor. 1:2-3. 2 Kor. 1:2. Ef. 1.1. Fil. 1:2. 2Tess. 1:2. NÅDE Rom. 3:24. DE HELLIGE Rom. 8:27.

 • 1 Kor. 1:2.
  2.
  sender hilsen til Guds menighed i Korinth, til dem, der er helligede i Kristus Jesus, kaldede til at være hellige, sammen med alle, der alle vegne både hos dem og hos os påkalder vor Herre Jesu Kristi navn:
  Joh 17:19. Ap.g. 15:9, 26:18. Rom. 1:7. 2Tim. 2:22. MENIGHED 1Kor. 4:17. HELLIGET 1Kor. 6:11.

 • 2 Tim. 1:9.
  9.
  Han, som frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vore gerninger, men i kraft af sit eget forsæt og nåden, som for evige tider siden blev givet os i Kristus Jesus,
  Rom. 8:28, 9:11, 16:25. Ef. 1:4,11, 2:8-9. 1Tess. 4:7. Tit. 1:2, 3:5.FRELSE 2Tim. 2:10. NÅDE 2Tim. 2:1.

 • Ef. 2:8.
  8.
  Thi af nåden er I frelst ved tro; det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven;
  Ef. 2:5. Ap.g. 15:11. Rom. 3:24-28, 6:23. Gal. 2:16. TRO Ef. 2:17.

 • Rom. 10:17.
  17.
  Så kommer da troen af det, som høres, og det, som høres, kommer i kraft af Kristi ord. Joh. 17:20. Gal. 3:2,5. TRO Rom. 12:3-6.

 • Ef. 5:26.
  26.
  for at Han kunne hellige den, idet Han rensede den i vandbadet ved ordet,
  Joh. 15:3, 17:17. Titus 3:5. 1Joh. 1:7. HELLIGHED 1Tess. 5:23. HELLIGGØRELSE 1Tess. 4:3-4.

 • Titus 3:5
  5. frelste Han os, ikke for de retfærdige gerningers skyld, vi havde gjort, men på grund af sin barmhjertighed, ved badet til genfødelse og fornyelse ved Helligånden,
  Joh. 3:5. Ap.g. 15:11. Rom. 3:20,28. Ef. 2:4ff, 5:26. 2Tim. 1:9. GENFØDSEL Jak. 1:18.

 • John. 3:5
  5.
  Jesus svarede: »Sandelig, sandelig siger Jeg dig: ingen kan komme ind i Guds rige, hvis han ikke bliver født af vand og Ånd.
  Ezek. 36:25f. Mark. 16:16. Ef. 5:26. Tit. 3:5. HELLIGE ÅND (Joh. 3:3-8), 3:34.

 • John. 15:3.
  3. I er allerede rene på grund af det ord, som Jeg har talt til jer.
  Joh. 13:10. Ap.g. 15:9.

Hvordan Defineres: Hellig

Hellig gr: "hagios" [oversat 'hellig' refererer til en som er sat tilside for Gud, indviet, gudfrygtig natur og karakter], derfor er en Hellig, ren, og uden synd.

 • Hebr. 10:10,14.
  10.
  og i den er vi blevet helligede, ved at Jesu Kristi legeme én gang for alle er blevet ofret.
  Ef. 5:2. Hebr. 9:12,28.

  14. Thi med et eneste offer har Han for bestandig ført dem, der helliges, til fuldendelse.
  Hebr. 9:26.

 • Rom. 6:11
  11.
  Således skal også I regne jer selv for døde fra synden og levende for Gud i Kristus Jesus.
  2Kor. 5:15. Gal. 2:19. 1Pet. 2:24. SYND (Rom. 6:11-14), 6:23.

 • Rom. 7:17.
  Men så er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig.

 • Rom. 11:16.
  Er førstegrøden hellig, så er hele dejen det også; og er roden hellig, så er grenene det også
  4Mos. 15:17-21. Ezek. 44:30. DE HELLIGE Rom. 12:13.

 • 1 John. 3:9.
  Enhver, som er født af Gud, gør ikke synd; for Guds sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud.

2. Troende er Lyset's Børn i relation til Verden:

 • 1 John. 1:5.
  Og dette er det budskab, som vi har hørt af Ham og forkynder jer, at Gud er lys, og der er slet intet mørke i ham.
  Joh: 8:12. 1Tim. 6:16. Jak: 1:17. 1Pet. 2:9.

 • John. 8:12.
  Jesus talte nu atter til dem og sagde: »Jeg er verdens lys; den, som følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.«
  Joh. 1:4-5,9, 9:5, 12:35-36,46. Es. 9:2, 49:6, 60:1. Matt. 5:14. KRISTI NAVN Joh. 8:58.

 • John. 12:46.
  Som lys er Jeg kommen til verden, for at enhver, som tror på mig, ikke skal blive i mørket.
  Joh. v:35, 1:4, 3:19, 8:12, 9:5. Luk. 2:32. Ap.g. 26:18. Ef. 5:8. 1Joh. 1:5.
  TRO Joh. 13:19.


 • 1 Pet. 2:9.
  Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde Han's guddomskraft, som kaldte jer fra mørket til sit underfulde lys.
  2Mos. 19:6. 5Mos. 7:6. Es. 43:25. Joh. 8:12, 12:46. Ap.g. 26:18. Ef. 1:14. Kol. 1:13. Tit. 2:14. Åb. 1:6, 5:10, 20:6. UDVÆLGELSE 2Pet. 1:10

 • Ef. 5:8.
  Thi I var forhen mørke, men nu er I lys i Herren; I skal vandre som lysets børn
  Ef. 2:11ff. Matt. 5:14. Luk. 16:8. Joh. 12:36. Fil. 2:15. Kol. 1:13. 1Tess. 5:4f.

 • 1 Tess. 5:5.
  Thi alle er I lysets børn og dagens børn; vi hører ikke natten eller mørket til.
  Luk. 16:8. Rom. 13:12f. Ef. 5:8.

 • Matt. 5:14.
  I er verdens lys; en by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules.
  Es. 33:15-16. Mark. 4:21. Luk. 11:33. Joh. 8:12. 2Kor. 4:6. Ef. 5:8. Fil. 2:15.

 • 2 Kor. 4:6.
  Thi Gud, som sagde: »Af mørke skal lys skinne frem,» blev selv et skinnende lys i vore hjerter, for at kundskaben om Guds herlighed på Kristi åsyn må lyse klart.
  1Mos. 1:3. Es. 9:1-2. Hebr. 11:6. 2Pet. 1:19.

 • Fil. 2:14-15.
  Alt skal I gøre uden knurren og betænkligheder.
  Joh. 6:43. 1Tim. 2:8. 1Pet. 4:9.

  for at I må blive ulastelige og uden svig, Guds dadelfrie børn midt i en vanartet og forvildet slægt, hvor I skinner som himmellys i verden,
  Fil. 1:10. Dan. 12:3. Matt. 5:14ff, 17:17. Ap.g. 2:40. Ef. 5:8.

Den Praktiske Vandring Som Lyset's Børn i Relation til Verden.
 • Matt. 5:16.
  Således skal jeres lys skinne for menneskene, for at de må se jeres gode gerninger og prise jeres Fader, som er i Himlene.
  Joh. 15:8. Ef. 5:8. Fil. 1:11, 2:15. 1Pet. 2:12. GODE GERNINGER Matt. 26:10.

 • Ap.g. 13:47.
  For således har Herren befalet os:
  'Jeg har sat dig til hedningers lys, for at du skal blive til frelse indtil jordens ende.'«
  Es. 42:6, 49:6. Matt. 21:43. Luk. 2:32.

 • 2 Kor. 6:14,17.
  Træk ikke i ulige åg med de vantro, thi hvad har retfærdighed og lovløshed med hinanden at skaffe?
  eller hvad fællesskab er der mellem lys og mørke?
  5Mos. 7:2f, 22:10. 1Kor. 5:9. Ef. 5:7, 11. 1Joh. 1:5f.
  VANTRO (2Kor. 6:14-15), Ef. 2:2.


  Derfor: »Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ej noget urent, så vil jeg tage imod jer
  3Mos. 5:2ff. Es. 48:20, 52:11. Åb. 18:4,8.

3. Troende er Herskere i Deres i Relation til Deres medgivne Autoritet
 • Rom. 5:17.
  Thi voldte den enes fald, at døden fik herredømme ved den ene, så skal da meget mere de, der tager nådens og retfærdighedsgavens rige fylde, få herredømme og liv ved den ene, Jesus Kristus.

 • 1 Mos. 1:26.
  Derpå sagde Gud: Lad os gøre mennesker i vort billede, så de ligner os, til at herske over havets fisk og himmelens fugle, kvæget og alle vildtlevende dyr på jorden og alt kryb, der kryber på jorden!
  1Mos. 2:, 5:11, 9:6. Sl. 8:5ff. Hebr. 2:6-7. TREENIGHEDEN 1Mos. 3:22. SKABE (1Mos. 1:26-27), 2:4.

 • Salme 8:5-6.
  Vend tilbage, HERRE, og frels min sjæl, hjælp mig dog for din miskundheds skyld!
  Salm. 80:19, 119:132.

  Thi i døden kommes du ikke i hu, i Dødsriget hvo vil takke dig der?
  Salm. 30:10, 88:11-13, 115:17, Es. 38:18.


 • Mark. 13:34.
  Det er som med en mand, der drog udenlands; han forlod sit hus og overgav styret til sine tjenere; han gav enhver sin gerning, og dørvogteren bød han at våge.
  Luk. 19:12-13.


 • John. 14:12.
  Sandelig, sandelig siger Jeg jer: den, som tror på mig, han skal også gøre de gerninger, Jeg gør, ja, han skal gøre endnu større gerninger, thi Jeg går til Faderen.
  Ap.g. 1:8, 2:41. TRO Joh. 16:9. GODE GERNINGER Ap.g. 9:36.

Anarki? Nej!!
 • Rom. 13:1.
  1. Enhver skal underordne sig de øvrigheder, han har over sig; thi der er ingen øvrighed, uden at den er fra Gud, og de, som findes, er indsat af Gud.
  Ordsp. 8:15. Dan. 4:32. Joh. 19:11. Tit. 3:1. 1Pet. 2:13.

 • 1 Kor. 11:3
  Men det vil jeg, I skal vide, at Kristus er enhver mands hoved; og manden er kvindens hoved; og Gud er Kristi hoved.
  1Kor. 3:23, 15:27f. 1Mos. 3:16. Ef. 5:23.

 • Ef. 5:25
  I mænd! elsk jeres hustruer, ligesom Kristus elskede kirken og gav sig selv hen for den,
  Ef. 5:2. Gal. 1:4. Kol. 3:19. Titus 2:14. 1Pet. 3:7. MENIGHED (5:25-27).

 • Ef. 5:22
  I hustruer skal underordne jer under jeres mænd som under Herren;
  Ef. v:22-6:9. jfr. Kol. 3:18-4:1. 1Pet. 2:18-3:7. 1Mos. 3:16. 1Kor. 14:34. 1Tim. 2:11f. Titus 2:5.

 • Ef. 6:1
  I børn! vær lydige i Herren mod jeres forældre, thi det er ret.
  Ordsp. 1:8. Kol. 3:20.

 • Ef. 6:4
  Og I fædre! I må ikke opirre jeres børn, men opdrag dem i Herrens tugt og formaning.
  5Mos. 6:7. Sl. 78:4. Ordsp. 19:18, 22:6. Kol. 3:21.

 • Ef. 6:5
  I trælle! vær lydige mod jeres jordiske* herrer, som mod Kristus, med frygt og bæven og af et oprigtigt hjerte;
  * ordret: efter kødet.
  Kol. 3:22. 1Tim. 6:f. Titus 2:9f. 1Pet. 2:18.

 • Ef. 6:9
  Og I herrer! gør ligeså mod dem, lad være med at true; I ved jo, at de har deres Herre i Himlene lige så vel som I, og hos ham er der ikke personsanseelse.
  3Mos. 25:43. 5Mos. 10:17. Job 34:19. Rom. 2:11. Kol. 4:1. 1Pet. 1:17.
  HIMMEL Fil. 2:10.


 • Hebr. 13:17
  Lyd jeres vejledere og ret jer efter dem; thi de våger over jeres sjæle som de, der engang skal gøre regnskab; sørg for, at de kan gøre det med glæde og ikke sukkende, thi det ville ikke være godt for jer.
  Hebr. 13:7. Ezek. 3:17f, 33:7. FiL. 2:29. 1Tess. 5:12. TROENDES GLÆDE Jak. 1:2.

Sammenlign også: Hebr. 13:7. 1 Tess. 5:12. Ap.g. 20:17,28.
 • 1 Pet. 5:1-3
  1. De ældste blandt jer formaner jeg da som medældste og vidne om Kristi lidelser, jeg, der også har del i den herlighed, der skal åbenbares:
  4Mos. 11:16. Rom. 8:17-18. Tit. 1:5. Åb. 1:9. ÆLDSTE

  Vær hyrder for Guds hjord hos jer, ikke af tvang, men af fri vilje, efter Guds sind, ikke for skammelig vindings skyld, men med villigt hjerte;
  Luk. 12:32. Joh. 21:16. Ap.g. 20:28. 1Tim. 3:8. Tit. 1:7. Filem. v:14.

  heller ikke som strenge herrer over menighederne, men som forbilleder for hjorden;  Mark. 10:42. 1Kor. 3:5. 2Kor. 1:24. Fil. 3:17. 1Tim. 4:12. Tit. 2:7.

 • 1 Pet. 2:13-14.
  13. For Herrens skyld skal I underordne jer enhver menneskelig ordning, hvad enten det er kongen som den øverste,
  Rom. 13:1ff. Tit. 3:5.

  14. eller landshøvdinger som mænd, der sendes af ham til straf for dem, der gør det onde, og til ros for dem, som gør det gode.

 • Titus 3:1
  Læg dem på sinde om at underordne sig myndigheder og øvrigheder, at være dem lydige, være rede til enhver god gerning.
  Tit. 2:14. Rom.. 13:1-7. 2Tim. 3:17. 1Pet. 2.13. GODE GERNINGER Tit. 3:8.

Sammenlign også: Rom. 13:1-7 Den Troende's Herredømme
 • Rom. 5:17
  Thi voldte den enes fald, at døden fik herredømme ved den ene, så skal da meget mere de, der tager nådens og retfærdighedsgavens rige fylde, få herredømme og liv ved den ene, Jesus Kristus.

 • Gal. 5:22-23
  Men Åndens frugt er kærlighed,glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed.
  Ef. 5:9. Kol. 3:12. 1Tim. 4:12, 6:11. HELLIGE ÅND Gal. 5:25.
  GODE GERNINGER Ef. 2:10. TROENDES GLÆDE Fil. 4:4. FRED Gal. 6:16.


  sagtmodighed, afholdenhed. Mod sligt er loven ikke.  1Tim. 1:9.

 • Jer. 10:23
  Jeg ved, Herre, at mennesket ikke bestemmer sin vej; det står ikke i den vandrendes magt at gøre sine skridt faste.

 • Dom. 21:25
  På den tid var der ingen konge i Israel. Enhver gjorde, hvad han fandt for godt.

 • Ord. 16:32
  Større end Helt er sindig Mand, større at styre sit Sind end at tage en Stad.

 • Ord. 25:28
  En åben by uden mur: er en mand uden selvbeherskelse.

 • Rom. 6:16
  Ved I ikke, at når I stiller jer til rådighed for en som lydige trælle, så er I trælle under ham, som I lyder, enten under synden til død eller under lydigheden til retfærdighed?
  Joh. 8:34. 2Pet. 2:19.

 • Jak. 4:7
  Derfor skal I underordne jer under Gud. Stå Djævelen imod, så skal han fly fra jer;
  Ef. 4:27, 6:12. 1Pet. 5:6-9. 1Joh. 5:18. DJÆVLEN 1Pet. 5:8.

 • John. 14:12
  Sandelig, sandelig siger Jeg jer: den, som tror på mig, han skal også gøre de gerninger, Jeg gør, ja, han skal gøre endnu større gerninger, thi Jeg går til Faderen.
  Ap.g. 1:8, 2:41. TRO Joh. 16:9. GODE GERNINGER Ap.g. 9:36.

 • Mark. 16:17-18
  Og disse tegn skal følge dem, der tror: i mit navn skal de uddrive onde ånder; de skal tale med nye tunger;
  Mark. 6:13, 9:38. Matt. 10:8. Luk. 10:17. Ap.g. 2:4, 5:16, 8:7, 10:46, 16:18, 19:6.
  1Kor. 12:10,28, 14:2. TEGN (Mark. 16:17-20), Luk. 2:12.


  18. de skal tage på slanger, og hvis de drikker dødbringende gift, skal det ikke skade dem; på syge skal de lægge hænder, og de skal blive raske.«
  Sl. 91:13. Matt. 10:8. Luk. 10:19. Ap g. 4:30, 5:16, 28:3-8. Jak. 5:14-15.
  HELBREDE Luk. 5:17. SYGDOM Luk. 4:38-30.


 • Ap.g. 3:1-16
  Peter helbredte den lamme

 • Ap.g. 5:16
  Peter og alle Apostlene, uddrev dæmoner og helbredte sygdomme

 • Ap.g. 6:8
  Fuld af nåde og kraft gjorde Stefanus store undere og tegn blandt folket

 • Ap.g. 8:6
  Filip drev dæmoner ud og helbredte mange

 • Ap.g. 10:8-10
  Peter oprejste en død

 • Ap.g. 16:16-18
  Paulus drev dæmoner ud

 • Ap.g. 14:8-10
  Paulus helbredte

 • Ap.g. 20:9-10
 • Paulus oprejste en død

 • Matt. 8:26
  Jesus stillede stormen

 • Luk. 5:6
  Fiskefangst efter befaling

 • John. 21:6:11
  Jesus's fiskefangst

 • Matt. 17:27
  Penge i fiskens mund.

4. Troende er Børn i forhold efter Gud's Handlemåde.
 • Gal. 4:4-7
  Men da tidens fylde kom, udsendte Gud sin Søn, født af en kvinde, født under loven,
  Dan. 9:24. Mark. 1:15. Luk. 2:21. Joh. 1:14. Rom. 1:3. Ef. 1:10. TREENIGHEDEN (Gal. 4:4-6) Ef.2:18. MOSELOVEN. Hebr. 10:1. GUD'S SØN Kol.1:15-19.

  for at Han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår.
  Gal. 3:13,26. Joh. 1:12. Rom. 8:14-15 f. Ef.1:5.

  Og fordi I er sønner, har Gud i jeres hjerter sendt sin Søns Ånd, som råber: »Abba’, Fader!«     
  Mark. 14:36. Rom. 8:15. HELLIGE ÅND Gal. 4:29. HELLIGE ÅND'S BETEGNELSE Hebr. 9:14


  Altså er du ikke længer træl, men søn, Men er du søn, da er du også arving, indsat dertil af Gud.
  Rom. 8:17.

Da Jesus sagde:
 • Matt. 28:20
  Jeg er med jer til verdens ende.

 • og igen

 • Hebr. 13:5
  og idet I lærer dem at holde alt det, som Jeg har befalet jer. Og se, »Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«
  Matt. 18:20. Joh. 14:18,23.

En af de ting Han mente var: "Jeg vil og er involveret i dit liv"
 • Rom. 8:14
  Thi alle, som drives af Guds Ånd, er Guds børn.
  Gal. 5:18. 1Joh. 3:1,24.

 • Rom. 8:28-29
  28. Og vi ved, at alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud, dem, som efter Han's beslutning er kaldede.
  2Mos. 20:6. Præd. 8:12. Ef. 1:11, 3:11. 2Tim. 1:9. Jak. 1:12, 2:5. FØRSTE KÆRLIGHEDSBUD 1Kor. 2:9.

  29. Thi dem, Han forud har kendt, dem har Han også forudbestemt til at blive Han's Søns billede lige, så Han kan være den førstefødte blandt mange brødre,
  Rom. 11:2. Joh. 20:17. 1Kor. 15:49. 2Kor. 3:18. Ef. 1:5,11. Fil. 3:20-21. Kol. 1:15,18. Hebr. 1:6. 1Joh. 3:2. KENDE Rom. 13:11. GUD'S SØN 1Kor. 15:27f.


 • Salme 23:3
  Han fører mig ad rette veje for sit navns skyld.

 • Fil. 1:6
  og jeg er overbevist om, at Han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Jesu Kristi dag.
  Fil. 2:13. 1Kor. 1:8. 1Tess. 5:23-24. Hebr.13:21. 1Pet. 5:10. GUD'S GERNINGER Hebr. 2:4. ENDETIDEN Fil. 1:21-24.

 • 1 John. 3:2
  I elskede, nu er vi Guds børn, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi engang skal blive.
  Men vi ved, at når Han* åbenbares, skal vi blive Ham lig, thi vi skal se Ham, som Han er.  * Kristus.
  Matt. 5:8. Rom. 8:14ff. 1Kor. 15:49. Gal. 3:26, 4:6. Fil. 3:21. Kol. 3:4.2Pet. 1:3. KRISTI 2den ÅBENBARING ENDETIDEN (1Joh. 3:2-3), 4:1-6. GENKOMST Judas v:14.

 • Hebr. 12:6-7
  thi Herren tugter den, Han elsker, straffer hårdt hver søn, Han har kær.« Sl. 94:12, 119:75. Åb.3:19.

  7. Det er til jeres optugtelse, at I må lide; Gud handler med jer som med sønner; thi hvor er den søn, som faderen ikke tugter?

5. Troende er Tjenere i Relation til Gud's Plan.
 • Rom. 8:28
  Og vi ved, at alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud, dem, som efter Han's beslutning er kaldede.
  2Mos. 20:6. Præd. 8:12. Ef. 1:11, 3:11. 2Tim. 1:9. Jak. 1:12, 2:5.
  FØRSTE KÆRLIGHEDSBUD 1Kor. 2:9.


 • Rom. 8:29
  Thi dem, Han forud har kendt, dem har Han også forudbestemt til at blive Han's Søns billede lige, så Han kan være den førstefødte blandt mange brødre,
  Rom. 11:2. Joh. 20:17. 1Kor. 15:49. 2Kor. 3:18. Ef. 1:5,11. Fil. 3:20-21. Kol. 1:15,18. Hebr. 1:6. 1Joh. 3:2.
  KENDE Rom. 13:11. GUD'S SØN 1Kor. 15:27f.


 • Rom. 13:14men ifør jer Herren Jesus Kristus, og plej ikke kødet, så begæringer vækkes.
  Gal. 3:27. Ef. 4:24. Kol. 3:12. 1Pet. 2:11. 1Joh. 2:16.

 • Mark. 13:34
  Det er som med en mand, der drog udenlands; han forlod sit hus og overgav styret til sine tjenere; han gav enhver sin gerning, og dørvogteren bød han at våge.
  Luk. 19:12-13.

 • Gal. 4:19
  Mine børn, som jeg atter føder med smerte, indtil Kristus har vundet skikkelse i jer!
  Rom. 8:29. 1 Kor. 4:15. Ef.4:13. Filem. 10.

 • Gal. 5:13
  I blev jo kaldet til frihed, brødre, kun må friheden ikke blive en anledning for kødet; men tjen hverandre i kærlighed!
  Gal. 6:2. 1 Kor. 8:9, 9:19. 1 Pet. 2:16. ANDEN KÆRLIGHEDSBUD (Gal. 5:13-14). Ef. 1:15. KØDET (Gal. 5:13-17). 5:19. GUD'S LOV Gal. 6:2.

 • Ef. 4:15
  Nej, sandheden tro skal vi i kærlighed i ét og alt vokse op til Ham, som er hovedet, Kristus selv.
  Ef. 1:22, 5:23. Kol. 1:18, 2:10. 2Pet. 3:18. SANDHED Ef. 4:21.

 • Ef. 5:17
  Derfor, vær ikke uforstandige, men forstå, hvad der er Herrens vilje.
  Rom. 12:2. Kol. 1:9.

 • Fil. 2:7
  men Han gav afkald* og tog tjenerskikkelse på og blev mennesker lig. Og da Han i fremtræden fandtes som et menneske,
  * ordret: tømte sig selv.
  Es. 42:1., 53:12. Matt. 20:28. 2Kor. 8:9. Hebr. 2:17, 4:14.

 • 2 Mos. 33:13
  Hvis jeg virkelig har fundet nåde for dine øjne, så kundgør mig din vej, og lad mig kende dig, så jeg kan bevare din velvilje. »Husk på, at dette folk er dit folk!«
 • Es. 42:1
  Se min Tjener, ved hvem jeg min udvalgte, hvem jeg har kær! På ham har jeg lagt min Ånd, han skal udbrede Ret til Folkene.

 • Es. 52:13
  Se, min Tjener får Fremgang han stiger, løftes og ophøjes såre.

 • Es. 53:11
  Fordi hans Sjæl har haft Møje, skal han se det, hvorved han skal mættes. Når han kendes, skal min retfærdige Tjener retfærdiggøre de mange, han, som bar deres Overtrædelser.

 • Zak. 3:8
  Hør, du Ypperstepræst Josua, du og dine Embedsbrødre, som sidder for dit Ansigt: de er Varselmænd! Thi se, jeg lader min Tjener Zemak komme.

OP