4 Hjem
Bibel Studie
TIL IDENTITET MENU

Bibel Studier


Kap. 4
IDENTITET

Hvad Biblen Siger Omkring.....

Den Troendes Identitet I Kristus

Forskellige facetter af den Troende's Identitet.
del 2

6. Troende er Børn i Slægtskab med Gud Fader.
 • John 1:12-13
  Men alle dem, som tog imod Ham, gav Han magt til at blive Gud's børn, dem, som tror på Han's navn.
  Hos. 1:10b. Rom. 8:15ff. Gal. 3:26. Ef. 1:5. 2Pet. 1:3. 1Joh. 3:1-2. GENFØDELSEN Joh. 1:12-13, 3:3-8 TRO 1:51.

  De* blev ikke født af blod, ej heller af køds vilje, ej heller af mands vilje, men af Gud.
  *en meget tidligt bevidnet tekstform lyder: Han blev ikke født o.s.v,
  Joh. 3:3-6. Jak. 1:18. 1Pet. 1:23. 1Joh. 5:4.

Bemærk: Det græske ord teknon- barn og teknia børn bringer fødsel's kendsgerningen i forgrunden.
Hvorimod huios betoner ophøjetheden og karakteren af familiefællesskabet.


Derfor er troende teknia - Deres fødsel er i og af Gud; de er født/genfødt af Gud. Gud, er da ikke vores åndelige Fader, men snare vores nye Fader af herkomst.
 • Matt. 23:9
  Og I skal ikke kalde nogen på jorden jeres ‘fader”; thi kun én er jeres Fader, Han som er i Himlene. Mal. 2:10. HIMMEL Matt. 23:22.

 • Gal. 4:28-30
  Og I, brødre, er ligesom Isak forjættelsens børn.
  Gal. 4:23, 3:29. Rom. 9:8. GUDS LØFTER Ef. 2:12.

  Men ligesom dengang han, der var avlet efter kødet, forfulgte ham, der var avlet efter Ånden, således er det også nu.
  1 Mos. 21:9. HELLIGE ÅND Gal. 5:5. FORFØLGELSE 2Tim. 3:12

  Men hvad siger skriften? »Jag trælkvinden og hendes søn bort, thi ikke skal trælkvindens søn arve sammen med den frie kvindes søn!«
  1 Mos. 21:10,12. Joh. 8:35.

 • 1 Mos. 17:19.
  Men Gud sagde: "Nej, din ægtehustru Sara skal føde dig en søn, som du skal kalde Isak*; med ham vil Jeg oprette min pagt, og det skal være en evig pagt, der skal gælde hans afkom efter ham!
  *han ler v:17.
  1Mos. 17:16, 18:10, 21:3, 26:2-5. Hebr.11:11. MESSIANSK (jfr. Matt. 1:2), 18:18.

 • Rom. 8:16-17
  Ånden selv vidner sammen med vor ånd, at vi er Guds børn.
  Ap.g. 5:32. 2Kor. 1:22, 5:5. Gal. 3:26,29. Ef. 1:13, 4:30.

  Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt vi lider med Ham, så vi også kan herliggøres med Ham.
  Matt. 5:11. Ap.g. 14:22. Gal. 4:7. 2Tim. 2:11-12. 1Pet. 4:13, 5:1. Åb. 21:7. ENDETIDEN (Rom. 8:17-25), Kap. 11

 • John. 14:2
  I min Faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, havde Jeg sagt jer det; thi Jeg går bort for at gøre en plads rede for jer.
  Luk.16:9. 2Kor. 5:1. Hebr. 6:19-20, 11:16.

 • 1 Pet. 1:3-4
  Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde,
  1Pet. 1:23. Joh. 3:3,5. 2Kor. 1:3. Ef. 1:32:-4. Tit. 3:5. HÅB 1Pet. 1:13. OPSTANDELSE 1Pet. 3:21.

  4. til en uforkrænkelig og ubesmittelig og uvisnelig arv, gemt i Himlene til jer,
  1Pet. 1:12, 5:4. Kol. 1:5,12, 3:24. EVIG 1Pet. 1:25.
  ENDETIDEN (1Pet. 1:4-12), 4:7.


7. Troende er FÆLLES-ARVINGER i deres slægtskab med Gud Søn, VORES HERRE JESUS KRIST.
 • Rom. 8:17
  Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt vi lider med Ham, så vi også kan herliggøres med Ham.
  Matt. 5:11. Ap.g. 14:22. Gal. 4:7. 2Tim. 2:11-12. 1Pet. 4:13, 5:1. Åb. 21:7. ENDETIDEN (Rom. 8:17-25), Kap. 11

 • Hebr. 1:2
  1. Efter at Gud fordum mange gange og på mange måder havde talt til fædrene ved profeterne,
  4Mos. 12:6,8. Luk. 1:70. Gal. 4:4. GUD'S SØN (Hebr. 1:1-5), 5:5-8.

 • Haggai 2:8
  Mit er sølvet, og mit er guldet, siger Hærskarers Herre.

 • Salme 24:1
  HERREN's er jorden og dens fylde, jorderig og de, som bor derpå;
  2Mos. 19:5. Salm. 50:12. 1Kor. 10:26.

 • Salme 50:10-12
  for alt skovens vildt er mit, dyrene på de tusinder af bjerge.

  Jeg kender alle fuglene i bjergene, markens dyr hører mig til. Bliver Jeg sulten, siger Jeg det ikke til dig, for jorden er min, med alt, hvad den rummer.

 • Fil. 4:19
  Det, som I har lært og modtaget og hørt og set hos mig, det skal I gøre! så vil fredens Gud være med jer.
  Fil. 3:17. Rom. 15:33. 1Tess. 4:1. 2Tess. 3:16. FRED Kol. 3:15.

 • 2 Kor. 8:9
  I kender jo vor Herres Jesu Kristi nåde, at han for jeres skyld blev fattig, da han var rig, for at I ved hans fattigdom skulle blive rige.
  Matt. 8:20. Luk. 9:58. Fil. 2:6-8. NÅDE 2Kor. 9:8. KENDE Gal. 4:9.

8. Troende er Disciple i forhold til Gud Hellige Ånd

Disciple præcisere: Det græske ord mathetes oversat til disciple betyder en elev, af det græske manthano, at lære. Manthano har dets rod i det græske ord math, hvilket har den betydning "hensigt at ledsage ved bestræbelser."

Derfor en discipel er en elev (en som er lærvillig) som følger læren af hans lære.
 • Matt. 11:29
  Tag mit åg på jer og lær af mig, thi jeg er sagtmodig og ydtmyg af hjertet; ‘så skal I finde hvile for jeres sjæle,’
  Jer. 6:16. Zak. 9:9. SJÆL Matt. 16:26.

 • Matt. 16:24
  Da sagde Jesus til sine disciple: »Hvis nogen vil gå i mit spor, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig!
  Matt. 10:38. Mark. 8:34-38, 9:1. Luk. 9:23ff, 14:27. DISCIPLE (Matt. 16:24-28), 18:1-4.

 • John. 8:31
  Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på Ham: »Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple,
  Joh. 15:7,10. 2Joh. v:9. DISCIPLE Joh. 13:FF. SANDHED Joh. 17:8.

 • John. 15:8
  Derved er min Fader herliggjort, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple.
  Joh. 8:31. Matt. 5:16. Fil. 1:11. 1Pet. 2:12.

 • John. 14:26
  Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, Han skal lære jer alle ting og minde jer om alt, hvad Jeg har sagt jer.
  Joh. v:16, 15:26, 16:7. Ap.g. 2:33. 1Joh. 2:20,27. TREENIGHEDEN Joh. 15:26.

 • John. 15:26
  Når Talsmanden kommer, som Jeg skal sende jer fra Faderen, Sandhedens Ånd, som udgår fra Faderen, så skal Han vidne om mig;
  Joh. 14:26, 16:7. 1Joh. 5:6. TREENIGHEDEN Ap.g. 1:4-5.
  HELLIGE ÅND Joh. 16:13. SANDHED Joh. 16:7.


 • John. 16:13
  Men når Han, Sandhedens Ånd, kommer, skal Han vejlede jer til hele sandheden; thi Han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad Han hører, skal Han tale, og det, der kommer, skal Han forkynde jer.
  Joh. 14:26, 15:26. 1Joh. 2:27. HELLIGE ÅND Ap.g. 1:2. SANDHED Joh. 17:17.

 • 1 John. 2:20,27
  Og I har en salvelse* fra den Hellige og har alle indsigt.
  * se: salvning.
  Luk. 4:18. Joh. 14:26. Ap.g. 10:38. 2Kor. 1:21.

  Og den salvelse, som I selv fik af Ham, bliver i jer, og I har ikke nødig, at nogen skal lære jer; men hvad Han's salvelse lærer jer om alt, er også sandt og ikke løgn; bliv altså i det, som den har lært jer.
  1Joh. 2:20. Jer. 31:34. Joh. 6:45, 14:17,26, 16:13. 1Tess. 4:9.

Så er den Troende Disciple, lærling/elev, efterfølgere af Læren/Sandheden/Livet/Vejen af Jesus og den Hellige Ånd er Salvelsen og Læren.

9-12. Troende's Identitet i Relation til Gud's Herlighed

Introduktion

Gud's Herlighed præciseret: Til det som vi sigter til når vi fremsætter en henviser til Gud's Herlighed
 • 2 Mos.40:34
  Skyen dækkede Åbenbaringsteltet, og Herrens herlighed fyldte boligen.
A.   Gud's herlighed taler om Gud's natur og gerninger som bliver demonstreret for os for at fortælle hvem Han er og i hvad Han gør og i særdeleshed i Kristi Person. I Kristus, har Gud's herlighed for evigt strålet ud og vil for evigt gøre det.

Jesus er Gud's herligheds lys og udtrykkelige Gud's billede. Gennem Jesus' jordiske tjeneste blev Gud's herlighed vist i Han's karakter og gerninger
 • John.17:5,24
  Og nu, Fader! herliggør du mig hos dig selv med den herlighed’, Jeg havde hos dig, før verden blev til. Ap.g. 3:13. Fil. 2:6.

  Fader! Jeg vil, at hvor Jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, så de må skue min herlighed, som du har givet mig; thi du har elsket mig før verdens grundlæggelse.
  Joh. 12:26, 14:3, 17:5. Ef. 1:4. 1Tess. 4:17. 1Joh. 3:2.

 • Hebr.1:3
  Han er Han's herligheds afglans og Han's væsens udtrykte billede og bærer alt med sit mægtige ord. Og Han tog sæde ved Majestætens højre hånd i det høje, efter at Han havde fuldbragt renselse for vore synder.
  Hebr. 8:1, 10:12. Sl. 110:1. Joh. 14:9. 2 Kor. 4:4.Kol. 1:15,17.


 • John 1:14
  Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så Han's herlighed, en herlighed, som den enbårne Søn har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.
  2Mos. 34:6. Es. 40:5, 60:1. Matt. 1:16. Luk. 1:32, 9:32. Kol. 1:19, 2:9. 2Pet. 1:16-17. MESSIAS 1. ÅBENBARING Joh. 1:31 GUD'S SØN Joh. 1:18
  KRISTI NAVN Joh. 1:18 SANDHED Joh. 1:17


 • John 2:11
  Således gjorde Jesus i Kana i Galilæa begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed og Han's disciple troede på Ham.
  Joh. v:23, 1:14, 3:2, 4:54, 6:2,14,26, 11:45,47, 12:18,37, 20:30, 21:25. TRO Joh. 2:22 ÅBENBARING Joh: 9:3 Tegn Joh. 2:18 DISCIPLE Joh. 2:22.

 • John 11:40-44
  Jesus svarer hende: »Har Jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed?«
  Joh. v:4. TRO Joh. 11:48.

  Så tog de stenen bort. Og Jesus opløftede sine øjne og sagde: »Fader! Jeg takker dig, fordi du har bønhort mig.

  Jeg vidste vel, at du altid bønhører mig; men Jeg sagde det for skarens skyld, som står her omkring, for at de skal tro, at det er dig, der har sendt mig.«
  Joh. 12:30, 17:8,21. 1Pet. 2:6.

  Og da Han havde sagt det, råbte Han med høj røst: »Lazarus, kom her ud!«
  Mark. 5:41. Luk. 7:14. DØDES OPVÆKKELSE (Joh. 11:43-44), Ap.g. 9:36-42.

  Og den døde kom ud med fødder og hænder omvundne med ligklæder og ansigtet hyllet i et tørklæde. Jesus siger til dem: »Løs ham og lad ham gå!«

 • Matt.17:1-5
  Seks dage derefter tager Jesus Peter og Jakob og hans broder Johannes med sig og fører dem op på et højt bjerg, hvor de var ene.
  Matt. v:1-13 jfr. Mark. 9:2-13. Luk. 9:28-36. 2Pet. 16 ff. Mark. 5:37, 14:33.

  Og Han blev forvandlet for deres øjne, Han's åsyn strålede som solen, og Han's klæder blev hvide som lyset.
  2Mos. 34:29. Åb. 1:16.

  Og se, Moses og Elias viste sig for dem og samtalede med Ham.

  Da tog Peter til orde og sagde til Jesus: »Herre! det er godt, at vi er her; hvis du synes, vil jeg bygge tre hytter her, en til dig og en til Moses og en til Elias.»
  5. Endnu medens han talte, se, da overskyggede en lysende sky dem; og se, fra skyen lød der en røst, som sagde: »Denne er min Søn, den elskede, i Ham har Jeg velbehag. Hør Ham!»
  5Mos. 18:15. Matt. 3:17. Ap.g. 3:22. 2Pet. 1:17.

 • 2 Peter 1:17
  Thi Han fik ære og herlighed af Gud Fader, da denne røst lød til Ham fra den majestætiske herlighed: »Denne er min Søn, den elskede; i Ham har Jeg velbehag.«
  Matt. 3:17, 17:2,5. Kol. 1:13. ANDEN KÆRLIGHEDSBUD 2Pet. 2:10. ÆRE Åb. 4:9.

 • Rom. 6:4
  Vi blev altså begravet med Ham ved dåben til døden, for at, som Kristus blev opvakt fra de døde ved Faderens herlighed, således skal også vi leve* et helt nyt liv.
  *ordret: vandre i.
  Rom. 8:10-11. Ef. 2:6, 4:22-24. Kol. 2:12, 3:1. 1Pet. 1:3.

 • 1 Peter 1:21
  I, som ved Ham er kommet til tro på Gud, der vakte Ham fra de døde og gav Ham herlighed, så jeres tro også er håb til Gud.
  Ap.g. 2:24. Rom. 4:24. Fil. 2:9. Kol. 1:27.

B.  Gud's herlighed taler om Gud's karakter og veje som fremstillet igennem Kristus til og igennem troende.
 • 2 Kor. 3:18
  Og alle vi, som med utildækket ansigt skuer Herrens herlighed’ i et spejl’, forvandles til det samme billede, fra herlighed til herlighed, eftersom det kommer fra Åndens Herre.
  Rom. 8:29, 12:2. 1Kor. 13:12. 2Kor. 4:4. Gal. 2:20, 4:19. 1Joh. 3:2.

 • 2 Kor. 4:6
  Thi Gud, som sagde: »Af mørke skal lys skinne frem,» blev selv et skinnende lys i vore hjerter, for at kundskaben om Guds herlighed på Kristi åsyn må lyse klart.
  1Mos. 1:3. Es. 9:1-2. Hebr. 11:6. 2Pet. 1:19.

C.   Gud's herlighed taler om en tilstand af lyksalighed, dermed menes der, en herlighed som troende kommer ind i når Jesus vender tilbage og tager dem til Ham selv.
 • Rom. 8:18, 21
  Thi jeg holder for, at det, vi lider her i tiden, ikke er værd at regne i sammenligning med den herlighed, som skal åbenbares på os.
  Matt. 5:12. 2Kor. 4:17. Fil. 3:21. Kol. 3:4. 1Pet. 1:6. 1Joh. 3:12.

  thi også skabningen selv skal engang fries fra den forkrænkelighed, hvorunder den træller, og nå til den frihed, som Guds børn skal have i herligheden.
  Ap.g. 3:21. 2Pet. 2:13. Åb.21:5. HÅB. Rom. 8:24.

 • Fil. 3:21
  Han skal forvandle vort fornedrelseslegeme og give det samme skikkelse som Han's herlighedslegeme ved den kraft, hvormed Han kan underlægge sig alt.
  Matt. 17:2. Rom. 8:29. 1Kor.. 15:27-28, 42-44. 1Joh. 3:2.

 • 1 Peter 5:1, 10
  De ældste blandt jer formaner jeg da som medældste og vidne om Kristi lidelser, jeg, der også har del i den herlighed, der skal åbenbares:
  4Mos. 11:16. Rom. 8:17-18. Tit. 1:5. Åb. 1:9. ÆLDSTE

  Men al nådes Gud, som kaldte jer til sin evige herlighed i Kristus Jesus, Han vil, efter at I en kort tid har måttet lide, selv fuldt ud berede, styrke ,bekræfte, grundfæste jer!
  1Pet. 1:6. 2Kor. 1:21, 4:17. 1Tess. 2:12, 5:24. 2Tess. 3:3. Hebr. 10:37.
  EVIG Judas v:6. ENDETIDEN 2Pet. 1:16-21.


 • John. Åb. 21:9-11
  Og en af de syv engle med de syv skåle, der var fulde af de syv sidste plager, kom og talte med mig og sagde: »Kom, så skal jeg vise dig bruden, Lammets hustru.«
  Åb. 15:1, 17:1, 19:7. ENGLE Åb. 21:12. MENIGHEDEN KALDES

  Og han førte mig i ånden op på et stort og højt bjerg og viste mig den hellige stad, Jerusalem, som kom ned fra Himmelen fra Gud,
  Åb. 1:10, 21:2. Ezek. 40:2. HELLIGE ÅND Åb. 22:6. HIMMEL Åb. 22:10ff. HELLIG

  med Guds herlighed i eje. Den funklede som den dyreste ædelsten, som krystalklar jaspis.
  Es. 60:1. Ezek. 43:2.


D.   Gud's herlighed taler om det overnaturlige lys og glans og pragt hvilket udspringe fra Gud's Søn ved Han's tilsynekomst.
 • Luk. 2:9
  Og en Herrens engel stod for dem og Herrens herlighed’ strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt.
  ENGLE Luk. 2:15.

 • Ap.g. 9:3
  Men det skete, da han var undervejs og nærmede sig Damaskus, at et lys fra himmelen pludselig strålede om ham.
  Ap.g. 22:6, 26:14. HIMMEL (Ap.g. 9:3-5), 10:11ff.

 • Ap.g. 22:11
  Da jeg havde mistet synet på grund af denne lysglans, tog mine ledsagere mig ved hånden og ledede mig, og således kom jeg ind i Damaskus.

 • Titus 2:13
  i forventning om det salige håb og den store Guds og vor frelsers Jesu Kristi herlige tilsynekomst,
  Rom. 5:2. 1Kor. 1.7. Fil. 3:20. 1Tess. 1.10. HÅB Tit. 3:6. KRIISTI 2den
  ÅBENBARING Hebr. 9:27.ENDETIDEN Hebr. 1:8-11.


 • John.Åb. 21:23
  Og staden behøver ikke sol eller måne til at skinne for den; thi Guds herlighed har oplyst den, og Lammet er dens lys.
  Es. 24:23, 60:19-20. Zak. 14:6.

9. Troende er levende breve i relation til herligheden af Gud's Ord.
 • 2 Kor. 3:2
  Nej, I er selv vort brev, som er indskrevet i vore hjerter og kendes og læses af alle mennesker.
  1Kor. 9:2.

 • Gal. 2:20
  og det er ikke længer mig, der lever, men Kristus lever i mig; og det liv, jeg nu lever i kødet’, det lever jeg i troen på Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig.
  Gal. 5:24. Job 15:13. Rom. 6:6. 1Tim. 2:6. Åb. 1:5. GUD'S KÆRLIGHED Ef.1:5.
  TRO Gal. 3:2.


 • John. 17:18,22
  Ligesom du har sendt mig til verden, således har Jeg også sendt dem verden.
  Joh. 20:21

  Og den herlighed, du har givet mig, den har Jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét.
  Ap.g. 4:32. Fil. 2:2.

 • Matt. 28:19-20
  Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,
  Matt. 24:14. Mark. 16:15 f. Luk. 24:47. Ap.g. 1:8, 2:38.

  og idet I lærer dem at holde alt det, som Jeg har befalet jer. Og se, Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«
  Matt. 18:20. Joh. 14:18,23.

 • Mark. 16:15
  Og Han sagde til dem: »Gå ud i al verden og forkynd evangeliet for al skabningen!
  Mark. 13:10. Matt. 28:18ff. Luk. 24:47ff. Ap.g. 1:8. Kol. 1:23. FORKYNDELSE uk. 24:47. FRELSE Luk. 2:10.

 • Luk. 24:47


 • John. 20:21,23
  Jesus sagde da igen til dem: »Fred være med jer! Ligesom Faderen har udsendt mig, således sender Jeg også jer.« Joh. 17:18.

  Hvem I forlader synder, dem er de forladt, og hvem I nægter forladelse, dem er den nægtet.«
  Matt. 16:19, 18:18. SYNDSFORLADELSE Ap.g. 2:38.

 • Ap.g. 1:8
  Men når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft; og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, ja, indtil jordens ende.«
  Matt. 28:19. Luk. 24:4849. Joh. 15:27. Ap.g. 2:4, 4:33, 8:14, 13:47. FORKYNDELSE Åb. 14:6. TJENESTE Ap.g. 20:28.

10. Troende er ambassadører i relation til herligheden ved Han's navn.
 • 2 Kor. 5:20
  Vi er altså sendebud på Kristi vegne, som om Gud formaner ved os; vi beder på Kristi vegne: Lad jer forlige med Gud!
  Es. 52:7. Luk. 10:16. Ef. 6:20. FRELSE 2Kor. 7:10. TJENESTER 2Kor. 6:1.

 • Mark. 16:15,-17-18
  Og Han sagde til dem: »Gå ud i al verden og forkynd evangeliet for al skabningen!
  Mark. 13:10. Matt. 28:18ff. Luk. 24:47ff. Ap.g. 1:8. Kol. 1:23. FORKYNDELSE uk. 24:47. FRELSE Luk. 2:10.

  Og disse tegn skal følge dem, der tror: i mit navn skal de uddrive onde ånder; de skal tale med nye tunger;
  Mark. 6:13, 9:38. Matt. 10:8. Luk. 10:17. Ap.g. 2:4, 5:16, 8:7, 10:46, 16:18, 19:6.
  1Kor. 12:10,28, 14:2. TEGN (Mark. 16:17-20), Luk. 2:12.


  de skal tage på slanger, og hvis de drikker dødbringende gift, skal det ikke skade dem; på syge skal de lægge hænder, og de skal blive raske.«
  Sl. 91:13. Matt. 10:8. Luk. 10:19. Ap g. 4:30, 5:16, 28:3-8. Jak. 5:14-15.
  HELBREDE Luk. 5:17. SYGDOM Luk. 4:38-30.


 • Mark. 13:34
  Det er som med en mand, der drog udenlands; han forlod sit hus og overgav styret til sine tjenere; han gav enhver sin gerning, og dørvogteren bød han at våge.
  Luk. 19:12-13.

 • Ap.g. 3:6
  Men Peter sagde: »Sølv eller guld har jeg ikke, men hvad jeg har, det jeg giver dig, : I Jesu Kristi, nazaræerens, navn, stå op og gå!«

 • Ap.g. 16:18
  Og det gjorde hun mange dage. Så harmedes Paulus over det, og han vendte sig om og sagde til ånden: » Jeg byder dig i Jesu Kristi navn at fare ud af hende!« Og den fo'r ud i samme stund.
  Ap.g. 19:13. Mark. 16:17. UNDER Ap.g. 19:11-12 OND ÅND Ap.g. 19:13-16

 • Ap.g. 19:5
  Da de hørte det, lod de sig døbe i Herren Jesu navn.
  Ap.g. 2:38. Luk. 24:47.

Herligheden af Han's navn er bedst set i navnet's sammensætning af Jehova i det Gamle testamente. Disse sammensatte navne af Jehova er også relateret til Golgata's 7 pagter (juridiske klausuler). Golgata's 7 pagter (juridiske klausuler) er nu vores budskab, hvilket vi som ambassadøre for, i Jesu navn, skal tage til verden.
JEHOVA'S SAMMENSATTE NAVNE GOLGATA'S PAGT'S NAVNE
Jehova-Tsidkenu Retfærdiggørelse
Jehovah-N'kaddesh Helliggørelse
Jehovah- Rapha Guddommelig Helbredelse
Jehovah-Jireh Guddommelig Sundhed og Fremgang
Jehovah-Rohi/Jehovah-Shalom Hvile og Fred
Jehovah-Nissi Opstandelse Liv
Jehovah-Shammah Gud's Herlighed
Troende er så både budskaber (Levende Breve) og budbringere (Ambassadøre)

11. Troende er medarbejdere i relation til herligheden af Hvem Han er i os
 • 1 Kor. 3:9
  Thi Guds medarbejdere er vi; Guds ager, Guds bygning er I.
  Matt. 13:3 ff. 2Kor. 6:1. Ef. 2:20. 1Pet. 2:5.

(Bemærk: Som medarbejder med Gud, i fællesskab med gud behøver vi at forstå at Gud er den overordnet leder og at Troende er underordnet medarbejdere. Gud er den Overordnede Chef, i fællesskabet. Som den Overordnede Chef, giver Gud instruktioner, direktioner, fremgangsmåde for (arbejds)processer, arbejdstildeling og giver gennem den Hellige Ånd hver troende evnen, autoriteten, og udrustningen til at udføre Han's instruktioner og sikkerhed på succes)
 • 1 John. 2:20,27
  Og I har en salvelse* fra den Hellige og har alle indsigt.
  * se: salvning.
  Luk. 4:18. Joh. 14:26. Ap.g. 10:38. 2Kor. 1:21.

  Og den salvelse, som I selv fik af Ham, bliver i jer, og I har ikke nødig, at nogen skal lære jer; men hvad Han's salvelse lærer jer om alt, er også sandt og ikke løgn; bliv altså i det, som den har lært jer.
  1Joh. 2:20. Jer. 31:34. Joh. 6:45, 14:17,26, 16:13. 1Tess. 4:9.

 • 2 Kor. 9:8
  Og Gud har magt til i rigt mål at give jer al nåde, så I altid og under alle forhold har alt, hvad I trænger til, og endda rigeligt til al god gerning,
  Ef. 2:10, 3:20. Fil. 4:19. Kol. 1:10. GODE GERNINGER Gal. 5:22.
  NÅDE 2Kor. 9:14.


 • Luk. 24:49
  Og se, Jeg vil sende over jer, hvad min Fader har forjættet; men I skal blive her i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje.«
  Joel 3:1ff. Joh. 14:16,26, 15:26, 16:7. Ap. g. 1:4, 2:1ff.

 • Ap.g. 1:8
  Men når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft; og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, ja, indtil jordens ende.«
  Matt. 28:19. Luk. 24:4849. Joh. 15:27. Ap.g. 2:4, 4:33, 8:14, 13:47. FORKYNDELSE Åb. 14:6. TJENESTE Ap.g. 20:28.

 • Luk. 9:1
  Og Han kaldte de tolv sammen og gav dem magt og myndighed over alle de onde ånder og magt til at helbrede sygdomme.
  Luk. 6:13, v:1-6 jfr. Matt. 10:1-15. Mark. 6:7-13. SYGDOM (9:1-2), 10:9.

 • Luk. 10:19
  Se, Jeg har givet jer myndighed til at træde på slanger og skorpioner og over hele fjendens magt, og han skal slet ikke kunne gøre jer nogen skade.
  Sl. 91:13. Mark. 16:18. Ap.g. 28:3-5.

 • John. 17:14,22
  Jeg har givet dem dit ord; og verden har hadet dem, fordi de ikke er af verden, ligesom Jeg ikke er af verden.
  Joh. 3:31, 8:23, 15:18-19.

  Og den herlighed, du har givet mig, den har Jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét.
  Ap.g. 4:32. Fil. 2:2.

 • Matt. 16:18-19
  Så siger også Jeg til dig, at du er Petrus*, og på den klippe vil Jeg bygge min kirke’, og Dødsrigets porte skal ikke få magt over den.
  *Petrus [aramæisk: Kefas] betyder klippe.
  Es. 8:10. Joh. 1:42-43. Ef. 2:20. MENIGHED Matt. 18:17.

  19. Og Jeg vil give dig Himmerigets nøgler, og hvad du binder på jorden, det skal være bundet i Himlene, og hvad du løser på jorden, det skal være løst i Himlene.«
  Es. 22:22. Matt. 18:18. Joh. 20:23. Åb. 3:7. GUD'S RIGE Matt. 16:28. HIMMEL Matt. 18:10. ENDETIDEN (Matt. 16:19-28), 23:37-39.

Troende er medarbejder med Gud i den gerning, at etablere Han's Kongerige i hjerterne af mennesket.

12. Troende er herligheds beholder i relation til herligheden af hvem Han er i os
 • 2 Kor. 4:7
  Men denne skat har vi i lerkar, for at den overvældende kraft må være fra Gud og ikke fra os selv.
  2Kor. 3:5, 5:1, Rom. 9:21. 12:9. 1Kor. 2:5. 2Tim. 2:20.


 • Kol. 1:27
  for dem ville Gud kundgøre, hvilken rigdom på herlighed denne hemmelighed rummer blandt hedningerne, nemlig Kristus i jer, herlighedens håb.
  Rom. 9:23, 8:10, 16:16. 2Kor. 2:14. Ef. 1:18. 1Tim. 1:1. 1Pet. 1:21. HÅB 1Tess. 4.13. HÅB Kol. 5:8.

 • Kol. 2:9
  Thi i Ham bor hele guddomsfylden legemlig,
  Kol. 1:15,19. Joh. 1:14,16, 14:9-10, 16:15.

Derfor når vi siger vi er Gud's herligheds beholdere er det, det samme som at sige, al det Gud's herlighed betyder og taler om er i den troende og derfor gennem den troende så verden kan se det og modtage det.

OP