Vores Identifikation i Kristus 1


Kortfattet Sammendrag

Mange kristne ved ikke, hvem de er i Kristus, og resultatet er at de ikke identificere sig med løfterne i Gud's Ord.
For at høste fra Gud's rige, må vi begynde at se os selv som Han gør. Vi er åndelige væsener, der er blevet skabt i Han's billede.


 1. Gud havde et specifik formål for at skabe mennesket i sit eget billede (1 Mos. 1:26-27).
  1. Billede betyder lighed med.
   1. Gud skabte mennesket som et åndeligt væsen, ligesom Han er en Ånd.
   2. Mennesket er et spejlbillede og en refleksion af Guds herlighed. Vi er som Gud (1 Kor 11:7. 1 Joh. 4:17.).
   3. Gud ønsker fællesskab med os og at vi identificere os med Ham. [betragter os som værende identisk med Ham (i Kristus)]
   4. Gud gav Adam visdom til at være i stand til at kommunikere med Ham.
   5. Han gav også Adam visdom til at navngive alle levende ting.
 2. Når vi modtager Jesus som vor Herre, iklæder vi os det nye menneske, som fornyes i viden efter Guds billede (Efeserbrevet 4:24. Kol 3:10).
  1. Vi iklæder os selv med vores nye åndelige natur, som er blevet fornyet efter Han's billede, som skabte os.
   1. Guds ord sammenlignes med et spejl, fordi vi kan se vores sande identitet/natur, når vi læser Ordet.
  2. Menneskets åndelige identitet/natur begyndte at svækkes/opløses, da Adam og Eva syndede efter Satan havde fristede dem i Haven(1 Mosebog 3:1-3).
   1. Satan kom i Edens i form af en slange og bedrog/narrede Eva til at tro, at hun ikke var som Gud (1 Mosebog 3:5.).
   2. Eva spiste af frugten fra det forbudte træ. Hun gav også noget af æblet til Adam, som var sammen med hende.
   3. Gud fortalte Adam at han "frit kunne spise af næsten alle træer i haven, men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af det." (1 Mosebog 2:9-17. )
   4. Adam burde have vidst bedre, fordi Gud havde placeret/sat ham i haven til at "pleje og vogte og passe den" (1 Mosebog 2:15. )
 3. Da Eva så, det forbudte træ var "godt til spise, og tiltalende for øjnene, og et træ at ønske at gøre en klog," og hun spiste af frugten (1 Mosebog 3:6).
  1. Eva lod sig følelsesmæssig styret, da hun så træet.
   1. Vi skal være sikker på at vi ikke tillader vores følelser at føre os ned af en sti, der fører til ødelæggelse.
   2. Når vi bliver ledt af vore fysiske sanser, virker vi kun ud fra et menneskeligt synspunkt.
  2. Når vi har et forvrænget begreb om, hvem vi er, handler vi i overensstemmelse hermed (1 Mosebog 3:7).
   1. Det er derfor, vi løbende skal læser og studerer Ordet, som vil give os forståelse om Gud's oprindelige hensigt for os.
   2. Når vi forstår vores oprindelige formål, vil vi ikke blive bedraget/narret til at se os selv på en forkert måde.

Skriften Henvisning m.m.
 • 1 Mosebog 1:26-27.
  26. Derpå sagde Gud: Lad os gøre mennesker i vort billede, så de ligner os, til at herske over havets fisk og himmelens fugle, kvæget og alle vildtlevende dyr på jorden og alt kryb, der kryber på jorden!
  Mos. 2:, 5:11, 9:6. Sl. 8:5ff. Hebr. 2:6-7. TREENIGHEDEN 1Mos. 3:22.
  SKABE (1Mos. 1:26-27), 2:4.
   
  27. Og Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte Han det, som mand og kvinde skabte Han dem;
  * se til 1Mos. 2:15,-7, 21-22. Matt. 19:4. Mark. 10:6. 1Kor. 11:7. Ef. 4:24. Kol. 3:10.
  1Tim. 2:13. Jak. 3:9.
   
 • 1 Kor 11:7.  Manden er Gud's billede og afglans  [hans funktion af herredømme afspejler den guddommelige Majestæt's herredømme],
   
 • Ef. 4:24.
  24. Ifør jer det nye menneske, [det sande nyfødte jeg] der blev skabt i Guds lighed [guddommelighed] til at leve i retfærdighed og hellighed, som hører sandheden til
  1Mos. 5:1. Luk. 1:75. Rom. 6:4. 2Kor. 5:17. Kol. 3:10.
  SANDHED (Ef. 4:24-25), 5:9. SKABE Kol. 1:15-16.
   
 • Kol. 3:10. 10. og ifør jer det nye, som fornyes til sand erkendelse efter Han's billede, der skabte det. 2Kor. 4:16. Ef. 4:22-24. SKABER Hebr. 11:10.
   
 • 1 Mosebog 3:1-7.
  1. Men slangen* var træskere end alle markens andre dyr, som Gud HERREN havde gjort og den sagde til vinden: "Mon Gud virkelig har sagt: I må ikke spise af noget træ i haven?"
  *Her taler den onde frister, Satan. 2Kor. 11:3. Åb. 12:9.
  DJÆVLEN (1Mos. 3:1-15), 1Krøn. 21:1. FRISTELSE (1Mos. 3:1-6), 4:7.

  2. Kvinden svarede: "Vi har lov at spise af frugten på havens Træer;
  1Mos. 2:16-17. DØD (1Mos. 3:3-6), 3:17-19.

  3. kun af frugten fra træet midt i haven, sagde Gud, må I ikke spise, ja, I må ikke røre derved, thi så skal I dø!"
  1Mos. 2:16-17. ÅNDELIG DØD (1Mos. 3:3-6), Sl.51:7.
   
  4. Da sagde slangen til kvinden: "I skal ingenlunde dø;
  Joh. 8:44. 2Kor. 11:3. 1Tim. 2:14.SATAN KALDES Matt. 4:1.
   
  5. men Gud ved, at når I spiser deraf, åbnes jeres øjne, så I blive som Gud til at kende godt og ondt!" KENDE 1Mos. 3:22.

  6.
  Kvinden blev nu var, at træet var godt at spise af, en lyst for øjnene og godt at få forstand af; og hun tog af dets frugt og spiste og gav også sin mand (Adam), der stod hos hende, og han spiste.
  1Tim. 2:14. Jak. 1:14-15. 1Joh. 2:16. SYND 1Mos. 4:7.
   
  7. Da åbnedes begges øjne, og de kendte, at de var nøgne. Derfor syede de figenblade sammen og bandt dem om sig.

   

 • 1 Mosebog 2:9-17.
  9. Og Gud HERREN lod af agerjorden fremvokse alle slags træer, en fryd at skue og gode til føde, desuden livets træ, der stod midt i haven. og træet til kundskab om godt og ondt. 1Mos. 3:22. Ordsp. 3:13,18. Åb. 2:7, 22:2.

  10. Der udsprang en flod i Eden til at vande haven, og udenfor delte den sig i fire hovedstrømme.

  11. Den ene hedder Pisjon [Hebr: vokse, stige, øges, formere sig, forøgelse, vækst ]; den løber omkring Landet Havila, hvor der findes guld

  12. og guldet i det land er godt, bdellium og sjohamsten.

  13. Den anden flod hedder Pison (Araxes) [Hebr: være fyldt til randen med];
  en region ved Sortehavet syd for Kaukasus
  Sl. 68:32.

  14. Den tredje flod hedder Tigris [Hebr: rask, rivende, strid, i flertal: strømfald, (mindre) vandfald; ]; den løber østen om Assyrien. Den fjerde flod er Eufrat [Hebr: frugtbringende, udbytterig, rig på]
  Dan 10:4. **.
  1Mos. 15:18. 5Mos. 1:7. Åb. 16:12.

   Lydighedsprøven, 2:15-17.
  15. Derpå tog Gud HERREN Adam* og satte ham i Edens have til at dyrke og vogte den. *betyder menneske

  16. Men Gud HERREN bød Adam: "Af alle træer i haven har du Lov at spise, GUD'S LOV (1Mos. 2:16-17. jfr. Rom. 5:12), 1Mos. 26:5.

  17. kun af træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise; den dag du spiser deraf, skal du visselig dø!"
  Rom. 5:12, 6:23. 1Tim. 5:6. Jak. 1:15. DØD 1Mos. 3:2-3. ÅNDELIG DØD 1Mos. 3:3-6.

   

OP
Our Identification in Christ


Summary
Many Christians do not know who they are in Christ, and, as a result, they do not identify with the promises in God’s Word. In order to reap from the kingdom of God, we must begin to see ourselves as He does. We are spiritual beings who have been created in His image. 1. God had a specific purpose for creating man in His own image (Genesis 1:26-27).
  1. Image means likeness, similitude, and resemblance.
   1. God created man as a spirit being, just as He is a spirit.
   2. Man is the image and reflected glory of God. We are like God (1 Corinthians 11:7, AMP).
   3. God wants us to fellowship and identify with Him.
   4. God gave Adam the wisdom to be able to communicate with Him.
   5. He also gave Adam the wisdom to name all other living things.
 2. When we receive Jesus as our Lord, we put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of God (Ephesians 4:24, AMP, Colossians 3:10, AMP).
  1. We clothe ourselves with our new spiritual nature, which has been renewed after the image of Him that created us.
   1. The Word of God is compared to a mirror because we can see our true identity when we read it.
  2. Man’s spiritual identity began to decay when Adam and Eve yielded to sin after Satan entered the Garden and tempted them (Genesis 3:1-3).
   1. Satan entered the Garden of Eden in the form of a serpent and deceived Eve into thinking she was not like God (Genesis 3:5).
   2. Eve ate the fruit from the forbidden tree. She also gave some to Adam, who was with her.
   3. God told Adam to “freely eat of every tree of the garden; but the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it.” (Genesis 2:9-17, AMP)
   4. Adam should have known better because God had placed him in the Garden to “tend and guard and keep it” (Genesis 2:15, AMP)
 3. When Eve saw that the forbidden tree was “good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise,” she ate the fruit of it (Genesis 3:6).
  1. Eve allowed herself to be emotionally-ruled when she saw the tree.
   1. We must be sure we do not allow our emotions to take us down a path that leads to destruction.
   2. When we are led by our physical senses, we are operating merely from a human standpoint.
  2. When we have a distorted concept of who we are, we act accordingly (Genesis 3:7).
   1. This is why we must regularly read and study the Word, which will give us understanding about God’s original intent for us.
   2. When we understand our original purpose, we will not be deceived into seeing ourselves the wrong way.

 

Scripture References

 

 • Genesis 1:26-27
 • 1 Corinthians 11:7, AMP
 • Ephesians 4:24, AMP
 • Colossians 3:10, AMP
 • Genesis 3:1-7
 • Genesis 2:9-17, AMP

OP