Vores Identifikation i Kristus 2


Kortfattet Sammendrag

Under hensyntagen til alt, hvad Gud har skabt, er det forbløffende, at Han værdsætte menneskeheden og skatter det højt/sætter pris på menneskeheden fremfor alt andet alt andet.
Når vi virkelig begynder at forstå Guds tanker for os, kan vi aldrig igen acceptere et nederlag i vores liv eller tro om os selv som mennesker at jeg er uværdige til at modtage Han's godhed. 1. Vor Gud, som skabte himlene og jorden, har os i Han's tanke (Salme 8:3-6).
  1. Salmisten undre sig over det begreb at Gud har hver enkelt af os i Han's tanke, selvom Han skabte hele universet
   (Salme 8:3).
   1. Han skabte os en smule lavere end Ham selv (Salme 8:5).
   2. Han skabte os i sit billedet og gav os herredømme og autoritet (Salme 8:6).
  2. Identifikation betyder "klassificere; bestemme, at blive lig den samme, eller gjort lig den samme."
  3. Vi skal begynde at ændre vores tanker og blive bevidste om, at vi er skabt i Gud den Almægtiges billedet.
   1. Satan har anklaget menneskeheden siden syndefaldet.
   2. Han vil have os til at tro, at vi ikke har nogen rettigheder, og at vi er værdiløse i Gud's øjne.
   3. Sandelig Gud ville ikke have sendt sin Søn for at dø for os, hvis vi var værdiløse.
   4. Jesus kom for at vi ikke længere ville være underlagt vores syndige natur.
   5. Jesus ofrede sig selv og gav os mulighed for at vælge evigt liv i stedet for evig fordømmelse.
 2. "For dem, som Han forud har kendt [hvem Han var opmærksom på og elskede på forhånd], har Han også bestemt fra begyndelsen af [forudbestemt/forordineret dem] at blive skabt i Han's Søn billede [have det samme sind]" (Romerne 8:29.)
  1. Da Jesus vandrede på jorden, var den Han Gud's udtrykte billede. Han var Guds karakter i gerning/aktion.
   1. Når vi bliver født på ny, er vi genskabt i retfærdighed (eller ret stilling med Gud).
   2. Vi kan fortsætte med at blive fornyet ved at læse i Bibelen Gud's Ord og forstå vores sande identitet i Kristus.
   3. Vores fysiske legeme er ikke født påny, når vi accepterer Jesus som vor Herre, er det vores ånd som bliver genfødt.
  2. Den genskabte ånd samtykke med Gud's Ord og længes efter at følge Gud.
   1. Jesus er vor bro til Faderen. Kristus døde for at give os ret til at blive forbundet med/være i enhed Faderen.
  3. Nu kan vi komme frimodigt fremfor Gud's trone og bede om, hvad vi har brug for.
   1. Vi kan opnå sejr (over fjenden) her på jorden ved hjælp af den autoritet, vi har fået.
   2. De ord, som vi taler ud fra Gud's ord er våben imod fjenden.
   3. Vi må hele tiden standhaftig/trofast tale Gud's Ord i overensstemmelse med at bringe tingene fra det åndelige rige ind i den fysiske verden.

Skriften Henvisning m.m.
 • Sal. 8:3-6.
  3. Af spædes og diendes mund har du rejst dig et værn for dine modstanderes skyld, for at bringe til tavshed fjende og hævner,
  Matt. 21:16.

  4. Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du skabte,
  Salm. 19:2.

  5. hvad er da et menneske, at du kommer ham i hu, et menneskebarn, at du tager dig af ham?
  Job 7:17. Salm. 144:3. Hebr. 2:6 ff.

  6. Du gjorde ham [Kristus Jesus og mennesket] lidet ringere end Gud [eller himmelske væsener], med ære og herlighed kroned du ham [Kristus Jesus og mennesket];
  1Mos. 1:26.

 • Romerne 8:29.
  29.Thi dem, Han forud har kendt, dem har Han også forudbestemt til at blive Han's Søns billede lige, så Han kan være den førstefødte blandt mange brødre,
  Rom. 11:2. Joh. 20:17. 1Kor. 15:49. 2Kor. 3:18. Ef. 1:5,11. Fil. 3:20-21. Kol. 1:15,18. Hebr. 1:6. 1Joh. 3:2.

OP


Our Identification in Christ 2


Summary

Taking into consideration all that God has created, it is amazing that He cherishes and treasures mankind above all else. When we begin to truly understand God’s thoughts toward us, we can never again accept defeat in our lives or think of ourselves as people unworthy of His goodness.

 1. Our God, who created the heavens and the earth, has us on His mind (Psalm 8:3-6).
  1. The psalmist marveled at the concept that God has each one of us on His mind, though He created the entire universe (Psalm 8:3).
   1. He made us a little lower than Himself (Psalm 8:5).
   2. He created us in the image of Himself and gave us dominion and authority (Psalm 8:6).
  2. Identification means “to cause to become the same, or made the same.”
  3. We must begin to change our thoughts and become cognizant of the fact that we are made in the image of the almighty God.
   1. Satan has accused mankind since the fall of man.
   2. He wants us to believe that we have no rights and that we are worthless in God’s sight.
   3. However, God would not have sent His Son to die for us if we were worthless.
   4. Jesus came so that we would no longer be subject to our sin nature.
   5. Jesus sacrificed Himself and gave us the opportunity to choose eternal life instead of eternal damnation.
 2. “For those whom He foreknew [of whom He was aware and love beforehand], He also destined from the beginning [foreordaining them] to be molded into the image of His Son [and share inwardly His likeness]” (Romans 8:29, AMP).
  1. Jesus, when He walked the earth, was the expressed image of God. He was the character of God in action.
   1. When we become born again, we are recreated in righteousness (or right standing with God).
   2. We can continue to be renewed by reading the Bible and understanding our true identity in Christ.
   3. Our physical bodies are not born again when we accept Jesus as our Lord; our spirits are reborn.
  2. The recreated spirit agrees with the Word and longs to follow God.
   1. Jesus is our bridge to the Father. Christ died to give us the right to be connected to the Father.
  3. Now we can come boldly before the throne of God and ask for whatever we need.
   1. We can obtain victory (over the enemy) here on this earth using the authority we have been given.
   2. The words that we speak from God’s Word are weapons against the enemy.
   3. We must constantly speak God’s Word in order to bring things from the spiritual realm into the physical realm.

Scripture References
 • Psalm 8:3-6
  3 When I consider Your heavens, the work of Your fingers, The moon and the stars, which You have ordained,
  4 What is man that You are mindful of him, And the son of man that You visit him?
  5 For You have made him a little lower than the angels, And You have crowned him with glory and honor.
  6 You have made him to have dominion over the works of Your hands; You have put all things under his feet,


 • Romans 8:29, AMP
  29 For those whom He foreknew [of whom He was aware and loved beforehand], He also destined from the beginning [foreordaining them] to be molded into the image of His Son [and share inwardly His likeness], that He might become the firstborn among many brethren.

OP