Hjem
Bibel Studie
TIL NÅDEN'S MENU
Bibel StudieKristi Nåde


Jesus betalte prisen for vore forrige, nutidige og fremtidige synder — og det er de allerbedste nyheder et menneske kan få!
Han ofrede ikke alene sit liv for vore synder, men Han gav os alt hvad vi har brug for [satte til rådighed/gjorde tilgængelig/gjort anvendelig/og det er gyldig ;] i dette liv.
Han fuldbragte alt.
Kristi nåde er det sande evangelium; det er Kristi ufortjente nåde [gunst/favør/yndest/velvilje{samtidig = beskyttelse/værn}].
Vi kan ikke gøre os fortjent til det gennem nogen gerninger for denne gave.
Vi kan kun modtage den ved tro. Gennem troen stå vi ret indenfor Gud,
vi er blevet Gud's retfærdighed og vi er kaldet til at modtage ufortjent nåde [gunst/favør/yndest/velvilje{samtidig = beskyttelse/værn}].
Derfor skulle vi forvente at vandre i denne ufortjente nåde [gunst/favør/yndest/velvilje{samtidig = beskyttelse/værn}] hver dag.
 1. Kristi nåde er det sande evangelium; de gode nyheder om hvad Jesus har gjort for os, hvad Han's stedfortrædende død bragte os. (Rom. 1:16-17 Gal.1:3-10).

  Rom. 1:16-17.
  Retfærdige skal leve af tro, 1:16-17.
  16. Jeg skammer mig nemlig ikke ved evangeliet, (de gode nyheder) om Kristus thi det er en Gud's kraft til frelse [til udfrielse fra evig død] for enhver som tror med et personlig håb og en tillidsfuld overgivelse og fast tillid, både for jøde og for græker.
  Sl. 119:46. Ap.g. 13:46. 1Kor. 1:18,24, 15:2. 2Tim. 1:8,24. Titus 2:11. FRELSE (Rom. 1:16-17), 3:23-25. TRO (Rom. 1:16-17), 3:21-31.

  17. Thi i evangeliet åbenbares retfærdigheden fra Gud, af tro til tro, som der står skrevet: »Den retfærdige skal leve af tro.«
  Rom. 3:21, 4:11,13, 9:30. Hab. 2:4. Joh.. 3:36. Gal. 3:11. Fil. 3:9. Hebr. 10:38. RETFÆRDIGGØRE Rom. 3:21-22. ÅBENBARING Rom. 1:18.


  Gal.1:3-10.
  3. Nåde og åndelig velsignelse være med dig [og din sjæl]
  og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus (Messias),
  Rom. 1:7.

  4. som for at udfri os af den nuværende, onde verden
  gav [udleverede] sig selv hen for [at sone] vore synder
  [og for at frelse og helliggøre os],
  med henblik på at redde og udfri os af den nærværende onde tidsalder og verdensorden,
  i overensstemmelse med for vor Gud's og Fader's vilje, formål og plan .
  Gal. 2:20. Matt 20:28. Ef. 5:2,25. Tit. 2:14. 1 Joh. 5:19. FRELSE Gal.2:16.

  5. [Ham tilskrives al herlighed og] Han's er æren i evighedernes evigheder! Amen’.
  Rom. 11:36, 16:27.

  Kun ét evangelium, 1:6-10.
  6. Jeg er overrasket og forbløffet over,
  at I er så hurtigt til at vender jer bort fra [falder fra] Ham,
  som kaldte jer ved Kristi (Messias) nåde (ufortjent favør),
  [og at du overfører din tro og loyalitet] hen til et anderledes evangelium
  [som er i modsætningsforhold til det sande evangelium].
  Gal. 5:8. 2 Kor. 11:4. NÅDE Gal. 1:6-9, 1:15.

  7. Ikke at der er [eller kunne være] noget andet [ægte] evangelium,
  men der er [åbenbart] nogle, der har forstyrret og foruroliget og forvirret jer
  [med en anden form for undervisning, som de tilbyder som et evangelium]
  og ønsker at forvanske og fordreje evangeliet om Kristus (Messias)
  [til noget, som det absolut ikke er].
  Ap.g. 15:1, 24.

  8. Men om så vi selv eller en engel fra Himmelen forkyndte jer
  evangeliet i strid med det, vi har forkyndt jer —
  forbandet være han (gr: anathema = bandlyst, viet til ødelæggelse, dømt til evig straf)!
  1 Kor. 16:22. 2 Kor. 11:4,14. ENGLE Gal. 3:19. HIMMEL Ef.1:3.

  9. Som jeg før har sagt, så siger jeg nu igen:
  Dersom nogen forkynder jer evangeliet i strid med det, I har modtaget —
  forbandet være han (gr: anathema = bandlyst, viet til ødelæggelse, dømt til evig straf)!
  5 Mos. 4:2. Ordsp.30:6. 1 Kor. 16:22.

  10. Prøver jeg nu at vinde gunst/yndest/velvilje/bifald hos mennesker, eller Gud?
  Søger jeg at »tækkes mennesker?«
  Var det mennesker, jeg endnu ville tækkes,
  da var jeg ikke Kristi tjener [træl].
  1 Tess. 2:4. Jak. 4:4.

  1. Gud's nåde er Gud's kraft som bringer frelse. I denne frelses er alt indkluderet, såsom udfrielse, held, lykke, fremgang, velstand helbredelse og sundhed.
   1. Nåden har tilvejebragt alt hvad der angår til liv og gudsfrygt
   2. Med andre ord, alt hvad vi nogensinde for brug for på denne jord er blevet tilvejebragt for os gennem Jesu Krist's fuldbragte værk
 1. Gud har givet os en ny pagt — en der er grundlagt på Han's trofasthed, ikke på vores (Fil. 1:6. Hebr. 8:7-9).

  Fil. 1:6.
  og jeg er overbevist om,
  at Han, som har begyndt sin gode gerning i jer,
  vil fuldføre den indtil Jesu Kristi dag.
  Fil. 2:13. 1 Kor. 1:8. 1 Tess. 5:23-24. Hebr.13:21. 1 Pet. 5:10. GUD'S GERNINGER Hebr. 2:4. ENDETIDEN Fil. 1:21-24.

  Hebr. 8:7-9.
  7. Hvis nemlig den første pagt havde været udadlelig, ville ingen have søgt at sætte en anden i stedet.

  8. Men Han dadler jo, når Han siger til dem:
  »Se, dage skal komme, lyder det fra Herren,
  da Jeg slutter en ny pagt med Israels hus og Judas hus;
  Jer. 31:31ff, 33:14. Hebr. 10:16f. FRELSE Ef. 2:1-9.

  9. ikke som den pagt, Jeg sluttede med deres fædre,
  den dag Jeg tog dem ved hånden for at føre dem ud af Ægyptens land;
  thi de blev ikke i min pagt,
  derfor brød Jeg mig ikke om dem, siger Herren. 2 Mos.19:5, 24:6ff. Jer. 31:32. Matt. 26:28.

  1. Hvis vi er troløse [ikke tror og er utro/troløs mod Ham] forbliver Han dog tro [tro mod Han's retfærdige natur og Han's Ord], for Han kan ikke fornægte sig selv(2 Tim. 2:13).
   1. Hvis vi ikke forstår hvad nåden betyder for os, tror vi at vi skal møde Gud's krav med gerninger for at [opnå; vinde], gøre os fortjent til Gud's nåde [gunst/favør/yndest/velvilje{samtidig = beskyttelse/værn}].
   2. Dog, selvom vi skyder ved siden af målet, forbliver Gud trofast tro mod Han's retfærdige natur og Han's Ord
   3. Hvad vi skal være opmærksom på, er at vi ikke vender åndelige aktiviteter, såsom bøn, gudtjenester og trosbekendelser af Ordet ind til gerninger
   4. Hold dig fri for dette selvbedrag, vi må holde den første ting først, — som er vores forhold med Herren og Frelseren Jesus Kristus og vores tro og tilid til Ham.
   5. Det bliver altsammen sammenkogt ned til tro og tillid. Alt hvad vi gør i tro, skulle vi gøre i tro og tillid til Gud's almagt, og Han's trofasthed.
 1. Vi har allerede alle åndelige velsignelser iboende i vor genfødte ånd. Imidlertid, vi må lære hvordan vi overfører disse velsignelser over til det fysiske område, [den fysiske verden].
  1. Fjenden [Satan] prøver at stoppe os ved at få os til at tvivle på vores rette stilling og forhold hos Gud vor Far.'
   1. Han angriber vores retfærdigheds stilling ved at få os til at tvivle på om vi virkelig er retfærdig, kun ved tro.
   2. Dem som er refærdiggjort lever af tro, og nåden regerer og hersker i vore liv ved vor retfærdighed(Rom. 5:21).

    for at, ligesom synden fik herredømmet ved døden,
    således skulle også nåden få herredømmet ved retfærdigheden
    til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre.
    Rom. 5:17. 6:23. Joh. 1:17. DØD Rom. 6:23.

OP