Hjem
Bibel Studie
TIL NÅDEN'S MENU
Bibel StudieNåden's Natur


Ef. 2:8.
Thi af nåden er I frelst ved tro; det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven;


Nåde er Gud's guddommelige magt/kraft, som gør det muligt for os at gøre ting, vi aldrig kunne have gjort i os selv. Nåde kan man ikke gøre sig fortjent til. Men vi må have tro for at få adgang til nåde. Når vi begynder at adlyde Gud's Ord, samarbejder vi med nåden.Når vi fortsætter med at gøre, hvad Han har befalt os at gøre i Han's Ord. Så med andre ord, stoler vi mere på Han's evner end på vores egne.

 1. Tre grundlæggende principper, der styrer Gud's nådes (arbejds)proces på:
  1. Nåde kan man ikke gøre sig fortjent til (Romerbrevet 11:6.)
   1. I stedet for at sætte vores tillid til vores egne evner eller gerninger, bør vi stole på, hvad Jesus allerede har gjort for os.
   2. Når vi begynder at stole fuldstændig på Gud, bliver vores anstrengelse/bestræbelse/møje/forsøg/indsats/præstation tilsvarende handling til tro.
  2. Nåde har kun én kanal, hvorigennem den flyder, og den kanal er Jesus Kristus (Joh 1:16, 17).
  3. Tro er den eneste måde, hvorpå vi får adgang til nåden.


 2. "Den, som siger, at han bliver i Ham, burde også selv  vandre således, som Han vandrede" (1 Joh 2,6).
  1. Som genfødte kristne, har vi allerede Han's guddommelige natur boende i os (2 Peter 1:4).
   1. Guds natur er kommet til os fra Gud's Ord, og derfor bør Han's natur flyde ud af os.
   2. Når folk oplever os, bør det være det samme som de mødte Jesus, der virkede i den guddommelig magt/kraft, da Han var på jorden.
   3. "Som Han er, er vi i denne verden" (1 Joh 4:17).


 3. Vi blev født på ny ved Gud's Ord, som også kaldes uforkrænkelig sæd (1 Peter 1:23).
  1. Gud's Ord er en sæd, som altid vil producere resultater.
   1. Gud's Ord kan manifestere sig i fysiske ting.
   2. Da Jesus kom til denne jord, Han var Gud's Ord manifesteret/demonstreret (Joh 1:1, 14).


 4. Som et resultat af Jesu komme til jorden, har vi nu Gud's nåde. Mere der kræves af os, end af dem, der fulgte Moseloven. (Matt 5:21-28).
  1. For eksempel understregede loven, "Du må ikke slå ihjel" (Matt 5:21) .
   1. Men i dag, Jesus siger, at vi ikke engang må være vred på nogen.
   2. Gud's nåde gør os i stand til at ændre os i vort indre, i stedet for at ændre vores ydre adfærd.
   3. Han's nåde giver os mulighed for at stoppe med at synde.
  2. Gud's nåde lærer os, at vi bør leve besindigt, retfærdigt og gudfrygtigt - fornægte ugudelighed (Titus 2:11, 12).
   1. Denne nåde er tilgængelig for alle, der vil bruge troen til at få adgang til det.
Skriften Henvisninger:
 
Rom. 11:6.
6. Men er det af nåde, så er det altså ikke mere af gerninger, ellers bliver nåden jo ikke mere nåde.
Rom. 3:28. Ef. 2:8f.

John. 1:16, 17.
16. Thi af Han's fylde har vi alle modtaget, og det nåde over nåde.
Joh. v:14, Ef. 1:23. Kol. 1:19, 2:3,9. NÅDE (Joh: 1:16-17). Ap.g. 4:33.

17. Thi loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden er kommet ved Jesus Kristus.
2Mos. 34:6. Ap.g. 13:39. Rom. 10:4. Gal. 3:23. SANDHED Joh: 3:21.

1 John. 2:6.
6. Den, der siger, at han bliver i Ham, han er også selv skyldig at vandre således, som Han vandrede.
Matt. 16:24. Joh. 15:4-5. Pil. 2:5. 1Pet. 2:21.

2 Peter 1:4.
4. og derved har Han også skænket os sine dyrebare og største forjættelser,
for at I ved dem skal undfly fordærvelsen i verden, som skyldes det onde begær,
og få del i guddommelig natur.
Joh. 1:12, 17:21. 2Kor. 3:18, 7:1.Gal. 3:26. Ef. 4:22,24. 1Joh. 1:3, 3:2. GUD'S LØFTER 2Pet. 3:4-9.

1 John 4:17.
17. Dermed er kærligheden blevet fuldkommet hos os, at vi har frimodighed på dommens dag,
for som Han er, således er også vi i denne verden.
1Joh. 2:28, 3:3,21. Jak. 2:13. 1Pet. 1:15. DOM Judas v:4. FULDKOMMEN 1Joh. 4:18.

1 Peter 1:23.
23. genfødte som I er, ikke af forkrænkelig, men af uforkrænkelig sæd, ved Guds levende og blivende ord.
Joh. 1:13, 3:3. Luk. 8:11. Hebr. 4:12. Jak. 1:18. 1Joh. 3:9.

Joh. 1:1, 14.
Det evige Ord, 1:1-5.
1. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
1Mos. 1:1. Es. 9:6. Joh. 8:58, 10:30 17:5,24. Fil. 2:6. Kol. 1:17. 1Joh. 1:1-2. Åb. 19:13. KRISTI NAVN Joh. 1:3 GUD'S SØN 1:14.

Ordet blev kød 1:14-18.
14. Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så Han's herlighed, en herlighed, som den enbårne Søn har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.
2Mos. 34:6. Es. 40:5, 60:1. Matt. 1:16. Luk. 1:32, 9:32. Kol. 1:19, 2:9. 2Pet. 1:16-17.
MESSIAS 1. ÅBENBARING Joh. 1:31 GUD'S SØN Joh. 1:18 KRISTI NAVN Joh. 1:18 SANDHED Joh. 1:17

Matt.5:21-28.
Mord begynder i hjertet 5:21-26
21. I har hørt, at der er sagt til de gamle: ‘Du må ikke slå ihjel, og den, som slår ihjel, er skyldig for domstolen.
2Mos. 20:13. 5Mos. 5:17.
22. Men Jeg siger jer, at enhver, som bliver vred på sin broder*, er skyldig for domstolen; og den, som siger til sin broder: ‘Raka!’ er skyldig for det store råd;
og den, som siger: ‘Du dåre!’ er skyldig til Helvedes’ ild,
* en anden velbevidnet læsemåde har tilføjelSen: "uden årsag".
Matt. 5:29 f. Salm. 14:1. 1Joh. 3:15.

23. Derfor, når du bringer din gave til alteret og dér kommer i hu, at din broder har noget imod dig,
Mark. 11:25. ALTER (Matt. 5:23-24), 23:18-20. OFFER (Matt. 5:23-24), 8:4.
BRODERKÆRLIGHED (Matt. 5:23-24), 18:21-22.


24. så lad din gave blive dér ved alteret, og gå først hen og forlig dig med din broder, og kom så og bring din gave!
Matt. 6:14.

25. Skynd dig at søge forlig med din modpart, mens du er med ham på vejen, for at din modpart ikke skal overgive dig til dommeren
og dommeren til retstjeneren og du blive kastet i fængsel.
Luk. 12:58 f. Ef. 4:26.

26. Sandelig siger Jeg dig: du skal ingenlunde slippe ud derfra, før du har betalt den sidste øre’.
Matt. 18:34.

Hor i hjertet 5:27-30
27. I har hørt, at der er sagt: ‘Du må ikke bedrive bor’.
2Mos. 20:14. 5Mos. 5:18.

28. Men Jeg siger jer, at enhver, som ser på en andens hustru, så han begærer hende, har allerede bedrevet hor med hende i sit hjerte.
2Mos. 20:17. Job 31:1. 2Pet. 2:14.

Titus 2:11.
Gud's nådes opdragelse 2:11-15
11. Thi Gud's nåde blev åbenbaret til frelse for alle mennesker
Tit. 3:4. Es.. 52:10. Luk. 3:6. 1Tim. 2:4. 2Tim. 1:10. FRELSE Hebr. 2:3. ÅBENBARING Tit. 3:4. NÅDE Tit. 3:7.

12. og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og de verdslige begæringer og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i den nærværende verden;
Luk. 1:74-75. Ef. 1:4, 5.27. Kol. 1:22. 1Joh. 2:15f. 1Pet. 1:17-18.

13. i forventning om det salige håb og den store Guds og vor frelsers Jesu Kristi herlige tilsynekomst,
Rom. 5:2. 1Kor. 1.7. Fil. 3:20. 1Tess. 1.10. HÅB Tit. 3:6. KRISTI 2den ÅBENBARING Hebr. 9:27.ENDETIDEN Hebr. 1:8-11.

14. Han, som hengav sig selv for os, for at løskøbe os fra al vor lovløshed og rense sig et ejendomsfolk, der er ivrig efter at gøre gode gerninger.
Tit. 3:8. 2Mos. 19:5. 5Mos. 4.20. Sl. 130:8. Ezek. 37:23. Gal. 1::4, 2:20.
Ef. 2:10, 5:2. 1Tim. 2.6. 1Pet. 2:9. GODE GERNINGER Tit. 3.1.


15. Tal således, og forman og irettesæt med al myndighed. Lad ingen ringeagte dig!
1Kor. 16:11. 1Tim. 4:12. 2Tim. 4:2.


OP