Forside
Tilbage

Ordet for Uge 15:

Kristus vor fred - Efeserbrevet Kap. 2.

af Preben Petersen

Kristus vor fred [2:14-18].

14. For Han er jeres [din] afred, Han, som gjorde bbegge parter til ét og char nedrevet det gærde, som dskiller, nemlig fjendskabet. Es. 9:6. Mika 5:4. Luk. 2:144. Joh. 1:10,16. Gal. 3:28. Kol. 1:20. FRED (Ef. 2:14-17), 4:3.

15. Ved eHan's kød*fophævede/afskaffede Han nemlig loven med dens bud og forskrifter, for gat i Ham [Kristus] kunne skabe de to [jøderne og hedningerne] til hét nyt menneske og skabe fred *ved Han's legemlige lidelse og død. 2 Kor. 5:17. Kol. 2:14. SKABE Ef. 3:9.

16. for at Han kunne bringe begge [jøderne og hedningerne], forenede i ét legeme [kirken], forligelse med Gud ved korset, da Han ved dette idræbte fjendskabet. 1 Kor. 12:13. 2 Kor. 5:18. Kol. 1:20,22. FORLIGELSE Kol. 1:20,22.


Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


a Blandt mange af de ting Kristus er for os:
1. Fred [v:14].
2. Visdom [1 Kor. 1:30].
3. Retfærdighed [1 Kor. 1:30].
4. Helliggørelse [1 Kor. 1:30].
5. Forløsning [1 Kor. 1:30].
6. Lys [Joh. 8:12].
7. Vejen, Sandheden og Livet [Joh. 14:6].
b Jøder og hednige er ét i Kristus [v:14,16, 3:6, 4:4-6. 1 Kor. 12:13. Gal. 3:28. Kol. 3:11. Rom. 1:16, 10:9-13]

c Se: Gærde/Skillevæg
Gærde/Skillevæg [2:14.]
Gr. mesotoichon, en skille - væg. Her betyder det at Kristus nedbrød gærdet der adskildte jøder og hedninge. En mur på omkring 6fod høj adskidte hedningernes gård(splads) fra det jøderne havde i templet. At krydse det betød døden for enhver hedning. Jøderne bestræbte sig altid for at leve for sig selv blandt hedningerne. Enten ønskede de en flod eller en mur mellem dem og deres hedninge naboer. Hvorend de kom hen. skabte ders egne love, ceremonier og sædvaner en adskillelse mellem dem og hedningerne. Dette sidstnævnte faktum er hvad som henviser til som midter gærdet/skillevæggen mellem jøder og hedninger. Kristus afskaffede/ophævede Moseloven med al dens befalinger, forordninger, bestemmelser, anordninger og ritualer, og tilvejebragte en hel ny pagt for både jøder og hedninge, gjorde dem til ét på samme niveau i alle ting. For at understrege dette, blev forhænget i templet revet midt over fra toppen af til bunden, tilkendegav at vejen ind til det Allerhelligste var blevet fri for alle mennesker, at den gamle lov var slut og en ny pagt var stadfæstet ratificeret

d Gr. phragma et hegn; gærde/plankeværk/stakit, mur, værn, palisade. Kun her: [Matt. 21:33. Mark. 12:1. Luk. 14:23].
e Det betyder, at ved Han's død blev loven afskaffet/ophævet [v:14-15. Kol. 2:14-17. 2 Kor. 3:6-15].

f Se: Loven Afskaffet/Ophævet
Loven Afskaffet/Ophævet [2:15.]
Gr. katargeo, oversat: at ophøre, sætte en stopper for, at gøre op med, annullere, ophæve [Rom. 3:3, 4:14. Gal. 3:17, 5:4], komme og tilintetgøre [1 Kor. 1:28, 2:6], forsvinde [1 Kor. 13:10. 2 Kor. 3:7,11,14], ophører/fejler [1 Kor. 13:8], forsvinder bort [1 Kor. 13:8], gøre ugyldig/annullere [Rom. 3:13], udfriet [Rom. 7:6], fri af [Rom. 7:2], aflive [1 Kor. 13:11], afskaffet/gjort ende på [1 Kor. 15:24], tilintetgjort/destrueret [Rom. 6:6. 1 Kor. 6:13, 15:26. 2 Tess. 2:8. Hebr. 2:14], afskaffet/ophævet [2 Kor. 3:13. Ef. 2:15. 2 Tim. 1:10].
Det er klart efter alle disse passager at hvadsomhelst er afskaffet/ophævet er komplet intet og ugyldigt og annulleret. Hvad er det her er afskaffet/ophævet? Det er Moselov med dens dekreteller loven for dogmatisk forordning og bestemmelser. Ordet for ritual er dogma oversat: dekret [Luk. 2:1. Ap.g. 16:4, 17;7] og forordning/bestemmelse/anordning/ ritual [Ef. 2:15. Kol. 2:14]. Loven blev skabt for at afsløre synden [Rom. 3:19-20, 7:13. Gal. 3:19-25] og holde jøderne særskilt/adskilt folk indtil Kristus skulle komme. Efter dette var det ikke længere nødvendigt.

g Det var formålet med at afskaffe/ophæve loven som skabte fjendskab og skabte e mellemgærde/plankeværk/mur mellem jøderne og hedningerne. Guds plan var at skabe begge racer til ét nyt menneske, kirken, ved at skabe fred i mellem hele menneskeslægten [v:15, 3:6. 1 Kor. 12:13. Gal. 3:28. Kol. 3:11]. Ordet for forsone/forlige betyder at bringe sammen igen og er kun brugt her [Kol. 1:20-21].
h Her bliver kirken kaldt menneske, ikke en kvinde, fordi det er Kristi legeme som er et menneske. Det bliver også kaldt et menneske i [Ef. 4:13]. Ingen steder i Skriften bliver kirken kaldt en kvinde en jomfru en brud, eller refereret til kvindelig udtalelser
i Hvis fjendskabet som loven bragte er dræbt, da er loven som forårsagede dette fjendskab ugyldig/afskaffet/ophævet [v:14-15].

2:14
GÆRDET SOM SKILDTE DEM

Udtrykket har antagelig i sig en hentydning til skillemuren mellem den indre forgård og hedningernes forgård i Jerusalems tempel.
Hedningerne blev skyldige til dødsstraf hvis de overskred disse grænser, men det var ikke kun hedningerne som stod overfor disse grænser og barrierer i templet.
Kvinderne kunne ikke overskride disse gærder som var rundt forgården, som var tildelt dem og jødiske mænd kom heller ikke længere end til deres egen forgård.
Præster og levitter havde adgang til den afdeling af templet som kaldes det hellige, men forhænget spærrede vejen ind til det allerhelligste, hvor kun ypperstepræsten havde lov at komme én gang om året for at forrette sin tjeneste.
Nu forkynder Paulus at i åndelig mening er alle disse grænser faldet.
Nu er vi alle, jøder og hedninger, kommet nær ved Kristi blod og har adgang til Faderen i én Ånd.
For Paulus gælder denne så håndgribelige, åndelige realitet, at han forkynder, at vi er sat med Kristus i himmelen.

2:16
KORSET

er hos Paulus symbol på den stedfortrædende straffelidelse, en død under Gud's forbandelse, [Gal. 3:13].
Derfor bliver også korset et udtryk for hovedsummen af evangeliet, selve dets frelsende budskab, [1 Kor. 1:18, jf. Rom. 1:16].
På korset mødte Kristus Gud's vredesdom over synden i vores sted, [Rom. 3:24f, jf. 1 Joh. 2:2].
FJENDSKABET
Her kan der peges på fjendskabet mellem jøder og hedninger v:14 eller fjendskabet mellem alle mennesker og Gud [sammenhænget med "korset" og "forligelsen", jf. Rom. 5:10 ].

Uge 16
OP