Forside
Tilbage

Ordet for Uge 17:

Kristus menighedens grundvold - Efeserbrevet Kap. 2.

af Preben Petersen

Kristus - menighedens grundvold [2:19-22].
19. *aDerfor er I [du] nu *bikke længer udenforstående [landflygtige og udlændinge, der er udelukket fra en borgers rettigheder], men I [du] har nu statsborgerskab sammen med de hellige [Guds eget folk, indviet og indsat af Gud selv]; og I [du] hører nu til Guds [egen] *chusstand,
Ef. v:12, 3:6. Fil. 3:20. Kol. 1:12. MENIGHEDEN KALDES Ef. 2:22. DE HELLIGE Ef. 3:8.
20. opbygget på apostlenes og profeternes *dfundament/grundvold med Jesus Kristus selv som *ehovedhjørnestenen.
Sal. 118:22. Es. 28:16. Matt. 16:18, 21:42. 1 Kor. 3:9-10. 1 Pet. 2:4ff. Åb. 21:14.
21. I Ham bliver hele bygningsstrukturen forbundet på en *fpassende måde føjet [bundet, svejset] harmonisk sammen og fortsætter med at *gvokse til et helligt tempel i Herren [en helligdom dedikeret, indviet, og helliget Herren].
Ef. 4:16. 1 Kor. 3:16. TEMPEL 2 Tess. 2:4
22. i Ham [Kristus] [og i fællesskab med hinanden] bliver vi også opbygget [i denne struktur] for at danne en fast bolig for Gud *hi Ånden 1 Tim. 3:15. 1 Pet. 2:5. MENIGHEDEN KALDES 1 Tim. 3:15.


Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


*a Se note i [v:13].
*b Ikke længere fremmed og udlænding (Gr. paroikos, uden statsborgerskab i Guds rige en, der lever på jorden som en fremmed, en tilflytter på jorden, af kristne hvis hjem er i himlen, [Ap.g. 7:6,29. 1 Pet. 2:11]), men borgere med lige ret med hellige og for alle som tilhører Guds husstand [v:19. Fil. 2:20].
*c Gr. oikeios, tilhører et hus eller familie. Kun her: [Gal. 6:10. 1 Tim. 5:8].
*d Gr. themelios, fastsat som et fundament, fundamentet (i en bygning, væg, by) på hvilket man bygger (note i, [Matt. 13:35]). Jesus Kristus er det sande fundament [1 Kor. 3:11]. Apostle og profeter er også blevet gjort til en del af fundamentet for kristendommen [v:20]. Andre er bygget ind i kirkens struktur. Alle er et Guds tempel og en Guds bolig gennem/ved den Hellige Ånd.
*e Gr. akrogoniaios, placeret i et ekstrem hjørne, hjørne grundstenen/hovedhjørnesten. Kun her: [1 Pet. 2:6. samlg. Ap.g. 4:11. Salm. 118:22. Es. 28:16].
*f Gr. sunarmologeo, at slutte tæt sammen for at forme dele af en bygning, harmonisk/samdrægtig/fredelig sammmenføjet som lemmer på legemet. Kun her: og [4:16].
*g Uophørlig/vedvarende vækst/forøgelse af nye omvendte
*h Se: Bolig
Bolig[2:22.]
Gr. katoiketerion, en bolig, beboelse. Kun her og i [Åb. 18:2]. Det betyder ikke at Gud ikke har noget personligt legeme og de eneste legemer Han nogensinde har til at manifestere Sig Selv igennem er de hellige. Gud har Han's egen personlige legeme [se note r, Joh, 4;24]. Det refererer simpelthen til at Guds manifestation af Han's egen natur og egenskaber kan mangfoldiggøres. Hver hellig bliver en reflektion af Gud og handler for Ham som Gud villle handle i verden hvis Han var synlig tilstede, Gud bor i mennesker, kun hvis de lever i forening med Ham [Luk. 23:3].

2:19
Hedningernes forhold til Gud er ikke på nogen måde dårligere end jødernes.
Paulus bruger tre billeder for at understrege dette: De er medborgere, Gud's husfolk, og et helligt tempel v:20-22.

2:20
APOSTLENE OG PROFETERNE

begge udtrykkene er her brugt for apostlene, jf. [Ef. 3:5].
Kun de (d.v.s. deres forkyndelse som er inspireret af Den Hellige Ånd) er menighedens grundvold, jf. [Åb. 21:14]

HOVEDHJØRNESTEN,
En slags grundsten, som en bygnings øvrige sten rettes ind efter. Som bibelsk billedsprog anvendes hovedhjørnesten eller hjørnesten fx i en skabelsesbeskrivelse [Job 38:6] eller om kongen [Zak. 10:4]. Tilstedeværelsen af en hovedhjørnesten kan bruges i billeder på såvel håb [Es. 28:16] som dom [Jer. 51:26]. Hovedhjørnestenen i [Sal. 118:22] mfl. tolkes i NT som Kristus, fx Matt. 21,42.

Uge 18
OP