Forside
Tilbage

Ordet for Uge 22:

Bøn for de troendes vækst - Efeserbrevet Kap. 3

af Preben Petersen

Tifold bøn for hele Guds velsignelser

Bøn for de troendes vækst
i Kristus
[3:14-19].

14. [Når jeg ser storheden i denne plan, ved hvilken jøder og hedninger er ét i Kristus], Derfor vbøjer jeg mine knæ [i ærbødighed] for jeres [din] og min Herre Jesus Kristus Fader,
Ef. v:1, 3:1. Fil. 2:10. BØNNER (Ef. 3:14-21.)

15. fra hvem hele den himmelske w[a]familie og på jorden [a]har sit navn [stammer fra Gud - den første og ultimative Fader]]; og jeg beder om.
HIMMEL Ef. 4:10.

16. xAt Han efter sin herligheds rigdom vil give jer [dig], at I [du] med kraft må styrkes ved Han's Ånd i jeres [dit] indre menneske [iboende inderste jeg og personlighed].
Ef. 1:18. Rom. 9:23. 2 Kor. 4:16. Kol. 1:11. 1 Pet. 5:10. HELLIGE ÅND Ef. 4:3-4.

17. Så at Kristus kan bo i jeres [dit] hjerter ved troen, så at I [du] må blive [dybt] yrodfæstet og [sikkert] zgrundfæstet i kærlighed,
Joh. 14:23.

18. så I [du] må være i stand til at forstå sammen med alle de hellige [Guds hengivne folk], hvor stor æbredden og længden og højden og dybden af Han's kærlighed er [fuldt ud opleve denne fantastiske endeløse kærlighed],
Rom. 16:25. Kol. 1:23, 2;2. DE HELLIGE Ef. 4:12.

19. og [at I [du] må komme] til at kende [gennem personlig erfaring] Kristi kærlighed, som langt overgår al kundskab, erfaring, erkendelse, I [du] kan øblive fyldt op [i hele jeres [dit] væsen] med hele Guds fylde [så I [du] kan have den rigeste oplevelse af Guds nærvær i jeres [dit] liv, helt fyldt og oversvømmet med Gud selv].
Fil. 4:7. GUD'S KÆRLIGHED Ef. 5:2. KENDE Ef. 4:20.


Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


v Nogle er villige til at gøre dette nu, men alle vil blive tvunget till at gøre det når tiden var inde [Es. 45:23. Fil. 2:10].

Se: Eksempel på knælende bøn
Eksempel På Knælende Bøn [3:14.]
1. Salomon [1 Kong. 8:54. 2Krøn. 6:13].
2. Elias [1 Kong. 18:42].
3. Ezra [Ezra 9:5].
4. Daniel [Dan. 6:10].
5. Jesus [Luk. 22:41].
6. Stefanus [Ap.g. 7:60].
7. Peter [Ap.g. 9:40].
8. Paulus [Ap.g. 20:36, 21:5. Ef. 3:14].

w Gr. patria, afstamning går tilbage til stamfaderen. Her: [Luk. 2:4. Ap.g. 3:25]. En andel af Guds familie i himmelen [Hebr. 12:22-23], og en andel på jorden [v:15].

Se: Hele Guds familie
Hele Guds Familie [3:15.]
Ordet familie anvendes om al Guds frie moralske afkom - hvadenten ved direkte skabelse, fædrenes ophav, eller ved adoption - fortid, nutid og fremtid. Dette inkluderer alle magter og myndigheder, kræfter, og herredømmer, både de himmelske og jordiske, mennesker og engle, kød og ånd, de ufrelste og frelste [1:21-23, 3:10. 1 Pet. 3:22]. At indskrænke familien kun at være kirken,, som mange gør, og tolker passager i forbindelse/sammenhæng med N.T. kristendom er ubibelsk. I den åndelige verden er der keruber, serafer, ærkeengle, menige engle, forløste menneske ånder [Hebr. 12:23], og levende skabninger af forskellige art. Her i den kødelige verden er der jøder og hedninge, nogle i himmelen og nogle her på jorden som, med de åndelige væsner og forløste åndelige mennesker i himmelen, udgør hele Guds familie i himmelen og på jorden.

x Se: 6 Ting bedt for Efsenserne, se: 1:17.
y Gr. rhizoo, at blive grundigt rodfæstet. Her og i: [Kol. 2:7].
z Gr. thermelioo at lægge fundamentet, at støbe/smelte, at gøre stabil, etablere, [Matt. 13:35].
Kærligheden er jordbunden i hvilke vi må vokse og fumdamentet som vi må bygge

æ Se: Guds kærlighed
Guds Kærlighed [3:18.]
Guds kærlighed er:
1. grænseløs [bredte, v:18].
2. uendelig [længde, v:18].
3. bundløs/uudgrundelig/udtømmelig [dybde, v:18].
4. uden mål [højde, v:18].
Alt det der er inkluderet i bredde, længde dybde og højde er nedsænket i Gudsuendelighed/uhyre store kærlighed som omfatter alt der er ovenover, nedenfor, og fortid{det gamle}, nutid{her og nu}, og fremtid{det der skal komme}. Det omgiver/omfatter/omringer/omspænder hele universet, og tid og evighed. Det rækker helt ind i dybet af synd og skændselsgerninger, til højden af den ubegrænsede guddommelige uendelighed. Den går langt ud overal kundskab og visdom. Guds gave til mennesket er målt i Han's kærlighed [Joh. 3:16]; Kristi død er målet af Han's kærlighed [Rom. 5:5-10]; og Helligåndens imødekommenhedtil at forvandle mennesker gerninger i deres liv er Åndens kærligheds mål til mennesket [Joh. 16:7-15].

ø At blive fyldt med hele Guds fylde kan vi få del i som dengang, og andre ting bedt for, her og i [1:17-19 samlg. John. 14:12].

3:19 Den kundskab som netop er beskrevet, må omsættes i karakter
[2 Kor. 3:18.]
At være optaget med Kristi kærlighed betyder at man stadig forvandles til det rigtige billede, man ligedannes med Ham.

Uge 23
OP