Forside
Tilbage

Ordet for Uge 26:

Kristus giver tjenere til menigheden - Efeserbrevet Kap. 4

af Preben Petersen

Kristus giver tjenere til menigheden 4:7-16

Kristi gaver til Han's legeme
[1 Kor. 12:1.]

Midlet til Enhed: Gaverne [4:7-11].
7. Men til ehver enkelt af os er nåden [Guds ufortjente favør, gunst] givet [ikke i flæng, men på forskellige måder], alt efter som Kristus har tilmålt ham sin [rige] gave.
Rom. 8:17, 12:3-6. 1 Kor. 12:4-6. NÅDE Fil. 1:7.

8. Derfor hedder det: » fDa Han steg op i det ghøje, hHan bortførte ifangeskabets jfanger kog lgav menneskene mgaver.«  Sal. 68:19. Jer. 16:20. 1 Kor. 8:4, 12:2. Kol. 2:15.

[Men han steg op?] Nu hvad kan dette, han steg op, mener, men at han tidligere havde nedstammer fra [højderne af] himlen ind [dybet], de lavere dele af jorden? 9. Det er sagt, »nDa Han steg op - ohvad det betyder er, at Han der steg op, at Han pførst var steget ned til jordens qlavere egne«?
Joh. 3:13, 6:62. Rom. 8:29. 1 Kor. 8:3, 13:12. Kol. 2:8,20.

10. Han, som steg ned, er også den samme, som steg op højt over alle himlene, for rat Han [Han's tilstedeværelse] skulde fylde alle ting [kunne fylde alt, dvs, at hele universet].
Ef. 1:23. Ap.g. 2:33. Rom. 14:5. Kol. 2:1f. Hebr. 4:14, 7:26. HIMMEL Ef. 6:9.

11. sOg Han's gaver var [forskellige: Han udpegede selv] og Han udnævnte selv nogle som apostle [specielle budbringere, repræsentanter], andre profeter [inspirerede af Gud og gør rede for Guds vilje], og igen andre som evangelister [evangeliske prædikanterder spreder de gode nyheder om frelsen, rejsende missionærer], nogle pastore [hyrder for Han's flok] og lærere [som udlægger af det profetiske budskab og underviser i, vejlede i, instruere i Guds Ord]. Luk. 6:16. Ap.g. 11:27, 20:28. Rom. 12:7. 1 Kor: 12:28. Gal. 3:3f. PROFETER Åb. 11:3-12.


Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


e Bevis på særpræget/forskellig mål af nåde [Rom. 12:3]
f 1ste og sidste GT. profeti opfyldt i Ef. [Ef. 4:8 - Salm. 68:18]. Det var på Himmelfartsdag 40 dage efter Han's opstandelse [Ap.g. 1:3-11. Luk. 24:51. Mark. 16:19].
g Gjort højt [Ef. 3:18. Åb. 21:16].
h De fanger som blev taget med til himmelen med Kristus var de hellige som var døde fra Abel til Krstus, og som var holdt fangen af Satan i paradiset under jorden indtil Kristus kom og overvandt døden, helvede, og grav og satte dem fri [Hebr. 2:14-15. luk. 16:23]. Han tog de fanger der var i de lavere egne af jorden [v:8-10]. Sjæl og ånd var stadig i live, efter deres fysiske død, men holdt fangne, hvilket beviser sjælens udødelighed.
Han kunne ikke have ledt uddøde/tilintetgjorte fanger. Nu når en kristen dør kommer han/hun ikke ned til de lavere egne under jorden, for at blive holdt fangne der, men går til himmelen for at leve og vente på legemets opstandelse [2 Kor. 5:8. Fil. 1:21-24- Hebr. 12:22-24. Åb. 6:9-11].
i Han ledte et legeme af fanger til himmelen, som en jordisk sejrerherre. [2 Kor. 2:14]. Nogle var af de mange som opstod efter Kristus [Matt. 27:52-53], og resten blev gjort til uddødelige sjæle som ikke var opstået, men alene frigjort fra Satans fangeskab [Hebr. 2:14-15, 12:23].
j Gr. aichmaloteuo oversat: tage til fange. Kun her, [2 Tim. 3:6]. Ordet aichmaloteuoaichmaloteuo er brugt i [Luk. 21:24. Rom. 7:23. 2 Kor. 10:5].
k 3 ting Kristus gjorde da Han opstod:
1. Han befriede de retfærdige uddødelige sjæle fra fangenskabet i jordens lavere egne [v:8. Salm. 68:18].
2. Han tog disse fangenskabets fanger med til himmelen [v:8. Salm. 68:18].
3. Han gav menneskebørnene gaver [v:8, 11].
l Salme 68:18 læses, Du har modtaget gaver af menneskene. Det hebraiske her antyder at gaverne Han gav blev modtaget i mennesket, det er, i kraft af Han's legemliggørelse Han modtog disse gaver for at give det til mennesker.
De er virkelig Guds gaver til mennesker.

Se: 8 Gaver af Gud
8 Gaver af Gud [4:8.]
1. Kristus [Joh. 3:16, 4:10]. Kaldet den himmelske og uusigelige gave [2 Kor. 9:15, Hebr. 6:4].
2. Helligeånd [Ap.g. 2:33, 38-39, 5:32, 8:20, 11:17].
3. Frelsen [Rom. 5:15-18. Ef. 2:8-9].
4. Evigt liv [Rom. 6:23].
5. Nåde [Ef. 3:7, 4:7].
6. Åndelige gaver [Rom. 12:6. 1 Kor. 1:7,12:4-11, 28-31. 1 Tim. 4:14. 2 Tim. 1:6. Hebr. 2:4. 1 Pet. 4:10].
7. Tjenester [Ef. 4:11].
8. Alle gode gaver [Matt. 7:11. Luk. 11:13. Fil. 4:17. Jak. 1:17].

m Gr. doma oversat: en gave. Kun her: [Matt. 7:11. Luk. 11:13. Fil. 4:17].
n Han kom ikke kun fra guddommelighed til menneske og fra menneske til vanære og død [Fil. 2:5-11], men også ned til jordens lavere egne - ind i selve helvede og besejrede helvede og og befriede fangende sjæle fra Satan [v:8. Salm. 16:10, 68:18. Matt. 12:40. Hebr. 2:14-15].
o Spørgsmål 1.: Kun for dem i Efesus.
p Før Han steg op til himmelen, steg Han ned til helvede [v:9. Salm. 16:10. Matt. 12:40].
q Bevis på at helvede lokaliseres i jordens lavere egne, og ikke på jordens overflade som gravene [v:9. 5 Mos. 32:22. Job 11:8. Salm. 16:10, 63:9. Ordsp. 9:18, 15:24. Es. 14:8, 55:22-24. Ezek. 31:14-18, 32:18-24. Matt. 12:40.], Helvede sammenlignes her med att være på samme niveau som himmelen som værende den laveste og dybeste egn på jorden. Det kan på ingen mulig måde referere til gravene på jordens overflade
r At Han måtte blive kilden til al åndelig, fysisk, og legemlige gaver til mennesker, frit give/uddele dem til alle mennesker i overensstemmelse med deres behov og ønsker [Slm. 34:9-10, 84:11. Matt. 7:11, 21:22. Mark. 11:22-24. Joh. 14:12-15, 15:7,16. Jak. 1:5-8.17. ]

s Se: De 5 Tjenester
De 5 Tjenester [4:11.]
1. Apostle
2. Profet
3. Evangelist. Gr. euaggelistes, en bringer af gode tidender. Kun brugt her [Ap.g. 21:8. 2 Tim. 4:5].
4. Pastor. Gr. poimen. Oversat: pastor kun her men hyrde 16 gange [Matt. 9:36, 25:32, 26:31. Mark 6:34, 14:27. Luk. 2:8-20. Joh. 10:2-16. Hebr. 13:20. 1 Pet. 2:25]. Det hebræiske ra' ah, at passe/pleje/ledsage en flok er oversat pastor 8 gange [Jer. 2:8, 3:15, 10:21, 12:10, 17:16, 22:22, 23::1-2] og hyrde 63 gange. Gud, Kristus, og mennesker bliver kaldt hyrder [Salm. 23:1, 80:1. Ezek. 34:1-24. Zak. 13:7. Hebr. 13:20. 1 Pet. 2:25. Ef. 4:11].
5. Lære.  [Ap.g. 13:1]

Foruden det oven over kaldes de også:

1. Ambassadøre [2 Kor. 5:20].
2. Engle [Åb. 1:20, 2:1].
3. Ældste [1 Tim. 5:17. 1 Pet. 5:1].
4. Menneskefiskere [Matt. 4:19. Mark. 1:17].
5. Arbejder [1 Tess. 3:2].
6. Guds folk [5 Mos. 4:19. 1 Tim. 6:11].
7. Lys [Matt. 5:14. Joh. 5:35 ].
8. Budbringer [2 Kor. 8:23. Mal. 3:7].
9. Præster [2 Kor. 3:6, 6:4. Rom. 15:16 ].
10. Forstander [Ap.g. 20:28].
11. Prædikanter [Rom. 10:14. 1 Tim. 2:7].
12. tjenere [Tit. 1.1, Jak. 1:1. Judas v:1].
13. Soldater [Fil. 2:25. 2 Tim. 2:3-4].
14. Husholder [Tit. 1:7. 1 Pet. 4:10].
15. Vægtere [Es. 62:6. Ezek. 33:7].
16. Vidner [Ap.g. 1:8, 5:32, 26:16].
17. Medarbejder [2 Kor. 6:1].
18. Stjerner [Åb. 1:20, 2:1].

4:9f
JORDENS LAVERE EGNE

Det har været diskuteret hvorvidt dette udtryk skulle være jorden selv (som lavere end himlen) eller være dødsriget (som lavere end jorden).
I det første tilfælde må udtrykket sigte til at Kristus blev menneske.
I det andet tilfælde må det sigte til at Han gik til dødsriget og prædikede for ånderne som var i varetægt der, 1 Pet. 3:19. 1 Joh. 3:13 står Menneskesønnens adgang til himmelen som modstykke til Han's komme til jorden, noget som styrker den første tolkning.
I [Rom. 10:6ff [jf. 3 Mos. 30:12ff], finder vi imidlertid Kristi himmelfart sat i kontrast til Han's nedstigen til dødsriget.

4:11
APOSTLE
placeres først.
Hovedkvalifikationen for en apostel var at han havde været øjenvidne til den opstandne Jesus [Ap.g. 1:22. 1 Kor. 1:9.] og var kaldt af den opstandne
PROFETER var og er inspirationstalere som iblandt kunne afsløre fremtifige begivenheder, men som også talte formaning og trøst i menigheden,[ jf. Ap.g. 13:1.].
EVANGELISTER
er forkyndere som fortsætter missionsopgaven, uden apostlens autoritet.
HYRDER OG LÆRER
kan betragtes som en dobbeltfunktion. De har til opgave at værne og undervise flokken.
LÆREN kobles sammen med profeter i [Ap.g. 13:1].

Uge 27
OP