Forside
Tilbage

Ordet for Uge 32:

Ét nye liv i Ånden - Efeserbrevet Kap. 4

af Preben Petersen

Ét nye liv i Ånden
[4:25-32].

20 Kristne befaleringer

25. Derfor *eafvis al falskhed, od *fløgn [at lyve, bedrage, fortæller halve sandheder, spreder rygter] og tal sandhed, hver med sin næste; for vi er alle hverandres lemmer [jeg er én del af Kristi legeme]. Ef. v:22. Zak. 8:16. Rom. 12:5. Kol. 3:9.

26. Bliver du *gvred [mod synd - mod umoral, ved uretfærdighed, ved ugudelige adfærd], da synd ikke, lad ikke nogensinde din vrede [din forbitrelse, dit raseri eller harme] holde sig indtil solen går ned; Sal. 4:5. Jak. 1:19f.

27. og giv heller ikke djævelen en mulighed, råderum! [for at føre dig ind i synd ved at holde på nag, eller pleje din vrede eller give vrede husly, eller dyrke bitterhed]! Jak. 4:7. 1 Pet. 5:9. DJÆVLEN Ef. 6:11-16.

28. Tyven [som er blevet en troende] må ikke længere stjæle, men skal hellere arbejde og bruge sine hænder til noget som er godt, for at han kan have noget at give af til den, som er i nød. Ap.g. 20:34f. 1 Tess. 4:11.

29. Lad ingen *hødelæggende, rådden, korrupt snak, heller ikke onde ord eller usund eller værdiløs snak [nogensinde] komme ud af din mund, men kun ord, [tale], som er godt og gavnligt for åndelige fremskridt og opbyggelse af andre, så det kan være en velsignelse og give nåde [Guds gunst] til dem som hører. Ef. 5:4-6. Matt. 12:36, 15:11. Kol. 3:8,16, 4:6.

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


*e Gr. apotithemi har aflagt, eller lagt til side
*f Gr. at pseudo falskhed, en løgn, bevidst og forsætlig usandhed i bred forstand, hvad noget synes ikke at være, af perverse, ugudelige, svigagtige forskrifter. Det er løgnen der skal aflægges. Dette sker ved at fjerne Satan, som er løgnens fader [Joh. 8:44. 2 Tess. 2:11]. Det var en almindelig sag for hedenske lære at bekendtgøre at en løgn er bedre end en sandhed når det var gavnlig, eller nyttig, (økonomisk) fordelagtig, lønnende, indbringende og mindre smertefuldt. Være blevet opdraget i et sådan slapt og løsagtig umoralsk system, behøvede disse omvendte denne formaning ogg advarsel. En del af dette vers er taget fra [Zak. 8:16].
*g Gr. orgizo, at provokere, at vække vrede provokere til vrede, ophidse [v:26. Matt. 5:22, 18:34, 22:7. Luk. 14:21, 15:28. Åb. 11:18, 12:17]. Referencen her er at blive provokeret til synd af Satan, men man skal ikke give efter for sådanne provokationer eller give plads for djævlen [v:26-27]. Ordet vrede ophidse og vred er brugt 289 gabge i Biblen, men kun 12 gange i NT. Anlæg til vrede er skabt af Gud og er fuldstændig syndfri i sig selv. Misbrug eller forkert brug af vrede og alle andre anlæg, er hvad Gud fordømmer. Gud selv har været vred mange gange på grund af synd [4 Mos. 11:1,10,33, 12:9, 14:11. Salm.. 7:11]. Der skal være en grund hvis Han skal blive vred [Matt. 5:22. Rom. 1:18. Jak. 1:19]. Gud umenneskeliggør aldrig eller leder én i fristelse. Vrede er tilladt i Evangeliet [Matt. 3:5], men synd ikke [v:26].
*h Gr. sapros afskyelig/modbydelig/pornografisk/råddenskab, korrumperet af én og ikke længere er egnet til brug, [Matt. 7:17-18, 12:33, 13:48. Luk. 6:43].

4:26
Der findes tilfælde hvor det ville være forkert ikke at blive vred. Også Jesus var vred ved visse anledninger, f.eks. [Matt. 23:14. Joh. 2:13-17].
Retfærdig vrede er ikke noget der bare er noget som tillades, men er påkrævet under visse forhold.
Men dette må ikke blive et skalkeskjul for vrede som har selviske motiver, indignation over en selv er blevet dårlig behandlet, o.s.v.
Dårlig humør eller irrtation kan heller ikke forsvares ud fra dette.

Uge 33
OP