Forside
Tilbage

Ordet for Uge 33:

Bedrøv ikke Helligeånden - Efeserbrevet Kap. 4

af Preben Petersen

Bedrøv ikke Helligeånden
[4:30-32].

30. *iBedrøv ikke [fornærm ikke eller ærge eller bedrøve Ham] Guds Helligånd, [men søg at behage Ham], for *jved Ham blev du blev beseglet [mærket, stemplet som Guds egen, sikret] til forløsningens dag [endelige udfrielse gennem Kristus fra det onde og syndens konsekvenser].
Ef. 1:13-14. Es. 63:10. Luk. 21:28. 2 Kor. 1:22, 5:5. HELLIGE ÅND Ef. 5:18.
31. Lad al *kbitterhed og *lhidsighed og [lidenskab, raseri, dårligt humør) *mvrede og *nmisfornøjelse/skrig og slagsmål, protester, strid *oond tale, spot, bagvaskelse [krænkende eller blasfemisk sprog] være fjernt fra jer som i det hele taget al *pondskab! [trods, ond vilje eller usselhed af enhver art] Kol. 3:8-9.
32. Men vær *qgod mod hverandre og nyttige og hjælpsomme og venlige mod hinanden, *rbarmhjertig [medfølende, forstående] og *stilgive hinanden [let og frit], ligesom Gud i Kristus tilgav [c]dig.
Matt. 6:14. Fil. 2:1. Kol. 3:13. 1 Pet. 3:8.
Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


*i Bedrøv ikke ved at gøre disse forbudte ting af [Ef. 4:17-5:18]
*j Se note *g [Ef. 1:13]
*k Gr. pikria. gift/ondskab, bitter galde, ekstreme ugudelighed, en bitter rod, som producerer en bitter frugt, bitterhed, bitter had. Her: [Ap.g. 8:23. Rom. 3:14. Hebr. 12:15].
*l Gr. thumos, enhver heftig/voldsom lidenskab, vrede; forbitrelse, had [Gal. 5:20].
*m Gr. orge oversat: vrede [v:31. Mark. 3:5. Kol. 3:8], indignation/harme [Åb. 14:10], hævn [Rom. 3:5], og vrede; forbitrelse [Matt. 3:7. Luk. 3:7, 21:23. Joh. 3:36. Rom. 1:18, 2:5,8, 4:15, 5:9, 11:22, 12:19, 13:4-5. Ef. 2:3, 5:6. Kol. 3:6. 1 Tess. 1:10, 2:16, 5:9. 1 Tim. 2:8. Hebr. 3:11, 4:3. Jak. 1:19-20. Åb. 6:16-17, 11:18, 16:19, 19:15.]
*n Gr. krauge, ramaskrig, protester [v:31. Matt. 25:6. Ap.g. 23:9. Hebr. 5:7. Åb. 14:18, 21:4].
*o Gr. blasphemia, bagvaskelse, skadelig tale, om en andens gode navn, ugudelige og bebrejdende tale [Matt. 12:31].
*p Gr. kakia, oversat: ondskabsfuldhed/ondsindethed, [v:31. 1 Kor. 5:8, 14:20. Kol. 3:8. Tit. 3:3. 1 Pet. 2:1], ond,plage [Matt. 6:34], værdiløs [Jak. 1:21], ondskabsfuld/ond/skadelig, [Rom. 1:29.. 1 Pet. 2:1], og ond/slet/syndig/ugudelig, [Ap.g. 8:22].
*q Gr. chrestos oversat mild, [v:32. Luk. 6:35.] god, [1 Kor. 15:33. Rom. 2:4], venlig/elskværdig [1 Pet. 2:6] og medgørlig/rolig [Matt. 11:30].
*r Gr. eusplanchnos, omsorgsfuld/medfølende/varmhjertet, kun her og i [1 Pet. 3:8].
*s [Matt. 6:14-15, 18:21-35. Kol.3:13].4:30
Den Helliige Ånd sørger/bedrøves hvis Han's gerning hindres, når man tager let på synd og behandler Gud's ord overfladisk, når man giver djævlen råderum.
Ånden maner til indvielse, adskillelse fra verden, aktiv tjeneste.

FORLØSNINGENS DAG
Det vil sige genkomstens dag, Jesu Kristus' dag når Han har fuldført sin gerning således at alt er fuldbragt for os, [Fil. 1:6], når forløsningen er virkeliggjort i alle dele, således at også legemet er forløst fra forgængelighedens trældom, [Rom. 8:23].

Uge 34
OP