Forside
Tilbage

Ordet for Uge 51:

Bøn i Ånden - Efeserbrevet Kap. 6

af Preben Petersen

Den troendes resourser
[Rom. 8:26. Matt. 7:7-11. Joh. 14:12-15].

Bøn i Ånden og for frimodighed [Kol. 6:18-20].
18. *aBed altid *bmed al bøn og andragende bed [specifikke anmodninger] på alle tidspunkter [enhver lejlighed, og til enhver tid], *cbed i Ånden, og vær *dårvågne dertil med stadig *eudholdenhed og bøn for alle de hellige, [[e]Guds indviede folk].
Matt. 24:42, 25:13. Luk. 18:1. Rom. 12:12. Kol.4:2. 1 Tess. 5:17.
Judas v:20. BØN (Ef. 6:18-19), Fil.4:6. HELLIGE ÅND Fil. 1:19.
19. Bed også for mig, *fat ordene må gives mig, når jeg åbner min mund, så jeg med frimodighed kan kundgøre evangeliets *ghemmeligheder [de gode nyheder om frelsen], Ef. 3:3. Ap.g. 4:29. Rom. 15:30. Kol. 4:3f. 2 Tess. 3:1.
20. for hvis skyld jeg nu er en *hambassadør/sendebud i *ilænker. Ja, bed om, at jeg må have frimodighed og til modig at tale ret derom som jeg burde. Ap.g. 28:20. 2 Kor. 5:20. Kol. 4:4.

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


6:18
At bede i Ånden vil sige at man er under den Hellige Ånd's påvirkning og modtager Han's hjælp.
Han vil nemlig lære os at bede, og Han går i forbøn for os [Rom. 8:26].

[e] 6:18 Lit de hellige.

*a Bøn er ikke klassificeret som en del af rustningen, men er en ekstra og meget vigtig del af kampen mod ondskabens åndsmagter [Jak. 4:7. 1 Pet 5:8-9].
*b Af enhver slags: offentlig, privat, i kirken og familie bøn
*c Gr. deesis, behov, social nød, ønsker, afsavn, armod en der søger, spørger, bedende, bøn til Gud eller mennesket, bede, bønfalde: stærk udholdenhed og forbøn indtil bøn er besvaret [Luk. 18:1-8]. Begæring [Fil. 1:4]. ydmyg bøn, anmodning [Ap.g. 1:14.. Ef. 6:18. Fil. 4:6. 1 Tim. 2:1, 5:5]. bøn, 12 gange
*d Uden dette, bøn og den kristne rustning vil vi være ineffektive [Mark. 13:33. Luk. 21:36. Hebr. 13:17].
*e Gr. proskartereo, at holde sig til noget bestemt, at holde ud [Ap.g. 1:14] være hurtig i stræben af, udholdenhed i bønnen [Rom. 12:12].
*f 3 bønner for Guds tjenere [v:19]. 1.at ordene må gives.
2. Frimodighed til at tale.
3. kundgøre evangeliets hemmelighed.
*g Se:
Hemmeligheder. [6:19.]
Gr. musterion, skjulte ting, hemmelige, mystik generelt mysterier, religiøse hemmeligheder, men nu fuldt ud åbenbaret. I N T betyder det altid doktriner der før i tiden ikke var åbenbaret fuldt ud for mennesket. Det findes 27 gange i N T og ikke engang i G T.
18 Hemmeligheder i Skriften
1. Himmelens konge rige og Guds rige [Matt. 13:11. Mark. 4:11. Luk. 8:10].
2. Israels blindhed [Rom. 11:25].
3. Frelsen i Kristus [Rom. 16:25].
4. Guds visdom [1 Kor. 2:7].
5. Guds lære [1 Kor. 4:1. Kol. 2:2. 1 Tim. 3:16].
6. Evangeliet [Ef. 6:19].
7. Kundskabs gaven [1 Kor. 13:2].
8. Tale i tunger [1 Kor. 14:2].
9. Kirkens henrykkelse [1 Kor. 15:23, 51-58.
Joh. 14:1-3. 1 Tess. 4:13-16
].
10.Guds vilje [Ef. 1:9].
11. Kirken [Ef. 3:1-9, 5:32].
12. Kristus i mennesket [Kol. 1:26-27].
13. Kristi lære [Kol. 4:3].
14. Lovløshedens ånd [ 2 Tess. 2:7].
15. Troen på evangeliet [1 Tim. 3:9].
16. De 7 lysestager [Åb. 1:20].
17. Guds nølen med at kaste Satan ud [Åb. 10:7].
18. Hemmeligheden om Babylon [Åb. 17:5,7].
*h Gr. presbeuo, at være ældre, at være ambassadør, fungere som ambassadør. Her og i [2 Kor. 5:20]. Disse havde respekt i alle civilicerede lande, men her er himmelens Konges ambassadør i lænker!!!
*i Lænker [Ap.g. 28:20. 2 Tim. 1:16]
Uge 52
OP