Forside
Tilbage

Ordet for Uge 6:

Gjort Han's Vilje Kendt For Os - Efeserbrevet kap 1.

af Preben Petersen

Gjort Han's vilje kendt for os
[Ef. 3:1-12. Matt. 11:25. 1 Kor. 2:9-10].

9. Han har gjort os kendt med Han's viljes ahemmelighed [Han's plan/formål],
som stemme overens med Han's gode vilje [Han's barmhjertige hensigt],
ifølge den beslutning, som Han planlagde [af Han's egen frie vilje] i Kristus Jesus [Messias],
Ef. 3:3,9. Rom. 16:25. Kol. 1:26. ENDETIDEN Ef. 1:9-14, 2:6-7.

10. med hensyn til den frelsesplan bat i cforvaltnings tidens dfylde
[opfyldelsen af tiden, slutningen af historien , tidernes klimaks]
at sammenfatte alt, både det himmelske og det jordiske i Kristus.
Ef. 3:2. Gal. 4:4. Kol. 1:16,20. HIMMEL Ef. 1:20.

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


Når Gud gør os bekendt med Han's plan og formål, viser det klart at Gud søger nogen der vil samarbejde med Ham, Faderen og Han's Søn, Jesus Kristus og den Hellige Ånd.

Der er en tid her på jorden for alting, en tid hvor der vil ske bestemte ting som Gud har fastsat og hvor vi ingen indflydelse har på det der skal ske. Når det gælder Guds frelsesplan for menneskeslægten er det en hemmellighed som kun Gud kender og som vi kan få indsigt i ved at have fællesskab med Ham.
Når det hedder tidens fylde er det tiden hvor noget bestemt skal ske, sker.

Jeg tror at Paulus her peger på Jesu genkomst, hvor tingene bliver genoprettet, hvor Guds rige er kommet til jorden, og hvor der ikke længere er nogen barrierre mellem himmel og jord.

TIDEN'S FYLDE synes at betegne tiden for evangeliet's forkyndelse i almindelighed, ikke som i [Gal. 4:4], den specielle tid for Jesu fødsel!

ALT I ÉT:
Gud's hensigt er at danne et rige af dem som ikke faldt i himmelen, og dem som er genoprettet på jorden,. Hele dette "legeme" samles under Kristus som hoved, [jf. Ef. 3:15].

a Denne hemmelighed er, at hedningerne er medarvinger, medindlemmede i legemet og meddelagtige forjættelsen i Kristus sammen med Jøderne dog uden omskærelse og overholdelse af Moseloven og ceremonier
[3:1-6. Rom. 11:25 ].
b 1ste NT profeti i Ef. [1:10, uopfyldt]. Næste v:14. Denne vil blive opfyldt i tusindårsrige når alle fjenderne er fjernet og hele skabningen er forenet i ét, ligesom før Lucifers oprør og siden ved Adam [v:10. 1 Kor. 15:24-28. Åb. 20:1-15, 21:1-22:5].
c Gr. oikonomia, oversat forvaltningen af en husstand eller af husholdningernes anliggender specifikt [Luk. 16:2-4] og administration/forvaltning [1 Kor. 9:17. Ef. 1:10, 3:2. Kol. 1:25. 1 Tim. 1:4].

Administration/Forvaltning [Ef. 1:10.]

5 Nævnt i Skriften:
1. Administration/Forvaltning af den uretfærdige husholder [Luk. 16:1-9].
2. Administration/Forvaltning af evangeliet [1 Kor. 9:17], hviket er Paulus' administration/forvaltning af nådens evangelium [Ef. 3:2].
3. Administration/Forvaltning af Guds nåde. Det er det samme som no. 2.
4. Guds administration/forvaltning [Kol. 1:25]. Det er Guds egen forvaltningen af en husstand eller af husholdningernes anliggender specifikt givet til Paulus af nåde og er den samme som no. 2.
5.Administration/Forvaltning af tidens fylde, i hvilken Gud samler alle ting i himmelen og på jorden sammen i Kristus fjerner alt oprør fra jorden [Ef. 1:10. 1 Kor. 15:24-28. Åb. 20
].

d Det refererer til afslutningen for jordens prøvetid. Kristus vil komme og regere i den 7ende og den sidste forvaltning eller prøvetids periode for menneskets på jorden med det formål at rydde jorden for al oprør og genoprette Guds administration over denne oprørske del af Han's rige, som det var før oprøret begyndte [1 Kor. 15:24-28].
Uge 7
OP